Адвокатски изпит- Пролетна сесия на 2016 год.

ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ.

        Адвокатски съвет Русе напомня на всички кандидати, желаещи да се явят на изпита за адвокати и младши адвокати през пролетна сесия на 2016г., че срокът за подаване на документи е 15.04.2016г. Кандидатът за адвокат или младши адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан. Заявлението съдържа трите имена на кандидата, ЕГН и адрес. Към заявлението се прилагат нотариално заверен препис на диплома за завършено висше юридическо образование, удостоверение за придобита юридическа правоспособност и документ за платена такса към Висш Адвокатски Съвет(50 лв.) 
  Таксата за подаване на документи е 20.00 лв. към АК – Русе.