Протокол на изборната комисия 07.10.2016 год.

П Р О Т О К О Л

                 Днес , 07.10.2016г в гр.Русе в 11.00 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател , КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ и ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА    членове .

            Като взе предвид , че решение от 31.01.2016г на предходната избирателна комисия е отменено с влязло в сила решение на ВАС изх.№356/21.03.2016г   и въз основа на  решение   от  19.09.2016г на АС на АК-Русе и  на основание чл. 109 ал.2 от ЗА  взе следните решения :

  1. Ще бъде проведен нов избор на Председател на АС на АК-Русе  на 27.11.2016г. от 10 часа в офиса на Адвокатска колегия –Русе на ул.”Александровска ”№71 ет.3 .

На основание чл.109 ал.3 от ЗА новият избор  ще се проведе по правилата, предвидени за редовния избор .

  1. На основание чл. 103 ал.1 от ЗА В срок до 26.10.2016г. (включително )  всеки член на АК-Русе има право да предложи писмено до избирателната комисия  кандидатури за Председател  на АС при  АК-Русе. Номинираното лице следва да отговаря на изискванията по чл. 91  от ЗА.
  1. В новия избор имат право да вземат участие членове на АК-Русе , които до деня на избора са заплатили всички вноски за членски внос към АК-Русе  и ВАС  до месец Октомври 2016г включително .

                                            ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п /

                                                           ЧЛЕНОВЕ :        1. /п/

                                                                                       2. /п/