Писмено изложение на вижданията си за управлението АК-Русе

ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ

            ОТ АДВОКАТ ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА – номинирана за председател на АК – Русе

Основните принципи:

  • Работа;
  • Ефективност;
  • Прозрачност.

Цели:

  1. Утвърждаване авторитета на адвокатската професия в обществото, с оглед необходимостта и значимостта на предлаганите от адвокатите юридически услуги за защита правата и интересите на гражданите и на ЮЛ, чрез:

– противодействие на проявите на колеги, уронващи престижа на професията;

– изготвяне на медийна политика;

– участие в обществени обсъждания на различни обществени групи и институции с цел подобряване взаимодействието и процесуалните отношения между адвокатите и другите лица, упражняващи юридически професии, които биха спомогнали за утвърждаване на добрия имидж на адвокатската професия;

  1. Защита на адвокатските права, чрез:

– прозрачност и ефективен контрол за спазване на установените Вътрешни правила за определяне на адвокати от Русенската адвокатска колегия, вписани в Националния регистър за правна помощ за осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП, приети с Решение на Адвокатския съвет с Протокол № 5/ 24.03.2016 година.

– стремеж за постигане на реална равнопоставеност на адвоката с другите участници в процеса;

– изразяване на ясна публична позиция по въпроси засягащи дейността на адвокатурата.

  1. Продължаване на дейността във връзка с постоянното повишаване на квалификацията на членовете на Колегията
  2. Усъвършенстване и развитие на съществуващата социална политика – пополизизиране и разширяване дейността на взаимоспомагателната каса и социална подкрепа на адвокати в затруднено положение.