Покана за общо събрание

П О К А Н А

 

          АС- Русе уведомява членовете на колегията , че  ОБЩОТО  ГОДИШНО  ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  ще се проведе  на 28,29.Януари 2017 г. , в 9.00 часа , в  конферентната залата на Адвокатска колегия-Русе , ул.”Александровска” №71 ет.3   при следния дневен ред :

  1. Отчет за дейността на АС през отчетната 2016г.
  2. Доклад на Контролния съвет
  3. Отчет на Дисциплинарния съд
  4. Приемане бюджета на Съвета на колегията за 2017г. финансова година
  5. Избор на делегати за Общото отчетно- изборно събрание на адвокатите в страната
  6. Разни.

       При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно  и се провежда независимо от присъстващите членове.           

 

Председател на АС :     / п/     

                                        Н. Мянкова