Протокол на изборната комисия от 27.11.2016 год.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

            ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР  НА ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  Адвокатски съвет  при Адвокатска колегия – гр. Русе

          На 27.11.2016г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за нов  избор на ПРЕДСЕДАТЕЛ на Адвокатски съвет  при Адвокатска колегия – гр. Русе

Гласуването  започна  в 10.00 часа  на 27.11.2016. и приключи в 18.00.часа .Гласуването се проведе в офиса на Адвокатска колегия –Русе.

     Гласуваха 121 адвокати , от които  18 и като пълномощници .

    В избирателната  урна , след разпечатването й  се намериха  121 плика, в които  при отварянето  им 121 бюлетини .

  От тях  действителни  114 бр.              Недействителни  7 бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът , получил 58 бр. или повече от валидните гласове .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ –  38 бр.

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА   – 11 бр.

ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ   – 20 бр.

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ -30 бр.

РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА- 15 бр.

Тъй като никой от кандидатите не е получил 58 бр. или повече от валидните гласове , Избирателната комисия приема , че на основание чл.108 ал.2 във вр. чл.109 ал.3 от ЗА следва да бъде проведен допълнителен избор (балотаж ) за  ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  Адвокатки съвет  при Адвокатска колегия – гр. Русе    между двамата кандидати , получили най-много гласове при първоначалния избор , а именно  :

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

Допълнителният избор / балотаж /  ще се състои на 04.12.2016г.

/ неделя /  от 10.00часа до 18.00 часа в офиса на Русенската адвокатска колегия . 

Текстът на настоящия протокол да бъде оповестен чрез закачане на таблото на АК-Русе и чрез публикуване на официалната електронна страница на колегията .

                                        

               ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ :              

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  / п/

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:                                   

                                                                                                      1./п/

                                                                                                     2./п/