Протокол на изборната комисия от 04.12.2016 год.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

            Днес,  04.12.2016 година , в град Русе ,  ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ определена съвместно  от Адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд на АК-Русе, съгласно чл. 101 ал.1 от ЗА, за провеждане на избор за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Адвокатски съвет при  Адвокатска колегия-Русе  в състав:

                                               Димитър Роев -Председател;

           членове

1.     Кирил Терзиев

2.     Цветелина Тодорова

състави  настоящия протокол  за следното :

            Преди започване  на избора в 9,50 часа  ,  избирателната  кутия  , празна , беше запечатана  от комисията  в присъствието на следните членове на колегията, неангажирани с избора:

Адв.Иван Христов и адв.Николай Колишовски 

            След приключване на избора   в 18.00 часа на 04.12.2016г. , избирателната кутия  беше разпечатана  в присъствието на същите членове на колегията  и преброяването на бюлетините се извърши публично от членовете на избирателната комисия в присъствието на адв.Златан Златанов и адв.Здравко Паскалиев .

 

                                   Председател на   избирателна комисия: 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                 2.

                                                          

                                              

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

            ЗА ПРОВЕДЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР /БАЛОТАЖ / 3А ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  Адвокатски съвет  при Адвокатска колегия – гр. Русе

          На 04.12.2016г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за нов  избор на ПРЕДСЕДАТЕЛ на Адвокатски съвет  при Адвокатска колегия – гр. Русе .

Гласуването  започна  в 10.00 часа  на 04.12.2016. и приключи в 18.00.часа .Гласуването се проведе в офиса на Адвокатска колегия –Русе.

     Гласуваха 111 адвокати , от които  23 и като пълномощници .

    В избирателната  урна , след разпечатването й  се намериха  111 плика, в които  при отварянето  им 111 бюлетини .

  От тях  действителни  106 бр.              Недействителни  5 бр.

За избран следва да бъде определен кандидатът , получил 54 бр. или повече от валидните гласове .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ –  53 бр.

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ – 53 бр.

Тъй като нито един от двамата кандидати не е събрал необходимото мнозинство от 54 бр. или повече от валидно подадените гласове, избирателната комисия реши :

Не обявява за избран за ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  Адвокатски съвет  при Адвокатска колегия – гр. Русе нито един от двамата кандидати .

Предоставя настоящия протокол за сведение на действащия Адвокатски съвет при АК-Русе.

Текстът на настоящия протокол да бъде оповестен чрез закачане на таблото на АК-Русе и чрез публикуване на официалната електронна страница на колегията .                       

     

         ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ :              

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

                                                                                                                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                                   1.  /п/

                                                                                    2. /п/