ПОКАНА за РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

      П О К А Н А

АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.81 ал.2 от ЗА кани членовете на ГОДИШНО  ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на  27,28  Януари 2018г. , в 9.00 часа , в конферентната зала на Адвокатска колегия-Русе ,,ул”Александровска ” №71 ет.3  при следния дневен ред :

  1. Отчет за дейността на АС през отчетната 2017г.
  2. Доклад на Контролния съвет
  3. Отчет на Дисциплинарния съд
  4. Приемане  бюджета на Съвета на колегията за 2018г. финансова година
  5. Избор на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите в страната
  6. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно  и се провежда независимо от присъстващите членове.