Писмо относно месечните вноски към Висш адвокатски съвет

 

Уважаеми адвокати,

Приложено може да се запознаете с  писмото    Писмо изх.Nо.59-22.01.2018 до председателите на Адвокатските колегии от страната относно месечната вноска към Висшия адвокатски съвет.