ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за определяне на адвокати от Русенската адвокатска колегия,

вписани в Националния регистър за правна помощ

за осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП

 

Настоящите правила са изготвени във връзка с писмо изх.№ 15-12-17/21.04.2015 г. на Националното бюро за правна помощ (НБПП) въз основа на Закона за правната помощ (ЗПП), Закона за адвокатурата (ЗА) и утвърдените от председателя на НБПП Единни критерии и правила за разпределение на служебните защити (ЕКПРСЗ).

Същите имат за цел постигане на ефективност и прозрачност в работата на Адвокатския съвет (АС) на Русенската адвокатска колегия (РАК) при осъществяване на функциите и правомощията му по чл.18, т.3 от ЗПП. и са съобразени с принципите за справедливост, солидарност, компетентност и ротация.

Приети с Решение на Адвокатския съвет с Протокол № 5/ 24.03.2016 година. Изменени и допълнени с Решение на Адвокатския съвет от 14.06.2018г.        

І. Правила за определяне на адвокати от РАК, вписани в Националния регистър за правна помощ (НРПП) за осъществяване на правна помощ

1.1. Определянето на адвокати за осъществяване на правна помощ по постъпили искания от органите по чл.25,ал.1 от ЗПП се извършва от член на АС на РАК, на когото съветът е възложил от негово име да осъществява функциите по чл.18,т.3 от ЗПП. Възлагането се извършва на първото заседание на АС за календарната година, на което се утвърждава помесечен график, съобразно който всеки член на съвета разпределя правната помощ през съответния месец от годината.

1.2 Исканията по чл.30 ал.1 от ЗПП в неотложните случаи на правна помощ по чл.28 от ЗПП се отправят към дежурния според графика член на АС от съответния орган на телефони, изрично посочени в списъка за дежурните адвокати за конкретния месец.

Основните данни по тези искания се записват и съобщават на административния секретар на РАК за отразяване в съответния регистър.

1.3. Всички искания за правна помощ, постъпили в писмена форма се докладват от административния секретар на колегията на дежурния според графика по т.1.2. член на АС. Докладването се извършва в деня на постъпване на искането или най-късно на следващия ден чрез предоставяне на писмото от органа по чл.25,ал.1 от ЗПП и приложените към него документи, а по изключение и съобразно случая – по телефона. Дежурният член на АС определя адвоката от НРПП, който ще осъществява правната помощ в деня на докладване на искането или най-късно на следващия ден. Определянето става чрез резолюция върху писмото-искане.

1.4. Членът на АС, разпределящ правната помощ може по своя преценка да уведоми адвоката, когото е решил да определи за осъществяването на помощта и да съгласува решението си с него, с оглед установяване на възможностите му за явяване по насроченото за съответен ден и час дело и за евентуално наличие на други основателни пречки и препятствия за поемане на работата.

1.5. Не се определя адвокат по искания въз основа на актове, които по форма и съдържание не отговарят на изискванията по чл. 25, ал. 3 от ЗПП. В тези случаи се изготвя писмо до органа, постановил акта с искане за отстраняване на констатираните нередовности.

                 1.6. Исканията за правна помощ, които видимо се отличават с някаква специфика и съдържат очевидна фактическа и правна проблематика, се докладват на председателя или секретаря на АС, които вземат решение съобразно случая или внасят същия за обсъждане от АС.

                 1.7. По искания за правна помощ по чл.28 от ЗПП – неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, бързи и незабавни производства по НПК, както и на полицейски задържания по Закона за МВР и задържания по Закона за митниците, се определя адвокат, вписан в месечния списък на дежурните адвокати и десетдневния график по чл. 29 ал.3. В тези случаи адвокати извън списъка и графика се определят само по изключение и с тяхно съгласие.

1.8 За назначаването като служебен защитник в производства, по които възнаграждението се заплаща от бюджета на НБПП, всеки адвокат е длъжен да изготви и подаде отчет до АС за предоставената от него правна помощ в срок до една година от преустановяване на участието си в производството. Адвокатът е длъжен да комплектова отчета си с Уведомителното писмо от АС, акта по чл.26 ал.2 от ЗПП за назначаването му и всички документи, удостоверяващи обема на предоставената от него правна помощ.

1.9 Постъпилите отчети в АС се докладват от административния секретар на РАК на дежурния по графика член на АС, който изготвя становище до НБПП с предложение за размера на възнаграждението съобразно Наредбата за заплащане на правната помощ и разпоредбите на чл.18 т.6, чл.37 и чл.38 от ЗПП. Становището се изготвя в 7-дневен срок от постъпване на отчета в АС.

1.10 При преупълномощаване от страна на определения с уведомителното писмо адвокат на друг адвокат, изготвянето на отчета следва да бъде съобразен с Указанията на НБПП, приети на 22.06.2011г.

1.11 /нова – Решение на АС от 14.06.2018г./ Адвокатът, вписан в десетдневния график по чл. 29, ал. 3 от ЗПП е длъжен да бъде на разположение през целия период на дежурството си, в това число и в извънработно време.

               2.1. За осъществяване на особено и друг вид процесуално представителство по граждански и изпълнителни дела, по които съобразно закона дължимото за адвоката възнаграждение следва да бъде изплатено от страна по делото или друг източник, различен от НБПП, се определят само адвокати от РАК, вписани в НРПП.

               2.2. Определянето на адвокати в случаите по т.2.1. се извършва само, ако в акта за допускане на правната помощ или в писмото-искане се съдържат точни данни за размера на възнаграждението, изчислен в съответствие с Наредба № 1/ 2004г. на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения и това, че същото е предварително внесено, респ. осигурено от съответния бюджет. При липса на такива данни се изготвя и изпраща писмо до органа, отправил искането с посочване на дължимото възнаграждение и указание, че адвокат от НРПП ще се определи след уведомление за внасяне на сумата за възнаграждението по депозитна или друга сметка със специално предназначение на съответния орган.

               2.3. В случаите по т.2.1., при които внесената за възнаграждение сума надвишава 1000 лева, за адвокати не се определят членове на АС, вписани в НРПП. Определянето на съответния адвокат за осъществяване на правната помощ се извършва в съответствие с общите критерии, посочени в раздел ІІ на настоящите правила.

               2.4. /отм. –  Решение на АС от 14.06.2018г./

     

ІІ. Критерии за определяне на адвокати от РАК, вписани в НРПП за осъществяване на правна помощ

                3.1. Определянето на адвокати за осъществяване на правна помощ се извършва съгласно изискванията на ЗПП, при съблюдаване на следните принципи:

а) Справедливо и равномерно разпределяне на правната помощ

б) Несменяемост на определения адвокат и осъществяване на правна помощ във всички етапи и фази на производството и пред всички инстанции до окончателното му приключване.

в) Безотказност на правната помощ и добросъвестност при нейното осъществяване.

3.2. При разпределяне на правната помощ се съобразяват и вземат предвид:

а) заявените от адвоката предпочитания относно област на правото, в която желае, съответно не желае да поема работа по осъществяване на правна помощ;

б) професионалния опит и квалификацията на адвоката, определящи възможността и компетенциите за оказване на адекватна и ефективна правна защита и съдействие;

в) фактическата и правната сложност на случая, за който е допусната правна помощ;

г) предоставяне на правна помощ на същото лице в предходни етапи и стадии на производството или по други производства;

д) количество, брой и сложност на дела и случаи, по които на съответния адвокат е разпределена правна помощ до момента;

е) място на адвокатската кантора и преимуществено извършване на дейността на адвоката в района, в който е предвидено осъществяване на правната помощ.

ж) своевременно и прецизно изготвяне и представяне на отчети за осъществената правна помощ;

з) наличие на необосновани откази за поемане на правна помощ.

3.3. Не се разпределя правна помощ на адвокати, които:

а) не са вписани или са заличени от НРПП;

б) са дисциплинарно наказани;

в) са заявили желание да не бъдат определяни за осъществяване на защита и процесуално представителство за определен период;

г) са във фактическа невъзможност за предоставяне на правна помощ по здравословни или други уважителни причини ;

д) са извършили констатирани от АС или НБПП нарушения на ЗПП или има данни за недобросъвестно или некомпетентно осъществена правна помощ;

е) са отказали два или повече пъти за период от 6 месеца да поемат служебна защита или представителство без основателни причини;

ж) са младши адвокати – в случаите, попадащи под ограниченията на чл.20,ал.6 от ЗА;

з) имат по-малко от 5-годишен юридически стаж – в случаите, когато е необходима защита и представителство пред ВКС и ВАС – съгласно ограничението по чл.24, ал.2 от ЗА

и) не са в списъка на дежурните адвокати, респ. на резервните защитници – в случаите по чл.29, вр.чл.28 от ЗПП.

й) /нова – Решение на АС от 14.06.2018г./ не е отговорил два или повече пъти на официално посочения си телефонен номер  при опит за назначаване в случаите по т. 1.7.

к) /нова – Решение на АС от 14.06.2018г./ направените откази  по т. 3.3.  буква „е” и буква „й”  се отразяват в дневник от административния секретар или дежурен член на съвета.

3.4 / нова – Решение на АС от 14.06.2018г./ За подпомагане работата на дежурния член на АС  при определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ и точно прилагане на приетите критерии се създава, поддържа и използва  електронен информационен  масив.

а/ електронният масив следва да съдържа данни за всички адвокати от РАК, вписани в НРПП, получените от тях възнаграждения   от  НБПП или изплатени от друг източник, различен от НБПП и  броя възложени дела през годината.

б/  електронният масив съдържа данни от 2016г.  и последващите години и  трябва да  дава възможност за установяване общия  приход  на всеки вписан адвокат до момента, приходът му по години, приходите му с източник НБПП или друг, както и средния резултат за всички вписани.

в/ средният резултат за всички вписани адвокати се използва при прилагане на  критерия по т. 3.1, буква „а”    „справедливо и равномерно разпределяне на правната помощ”, като дежурният член на АС възлага преимуществено работа на адвокати, с приходи под средния резултат, съобразно приетия максимален брой назначения съгласно т. 3.5.

3.5 /нова – Решение на АС от 14.06.2018г./ Всяка година през месец февруари,  Адвокатският съвет, съобразно общия брой постъпили искания  за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ за предходната година  и съобразно постъпилата информация за получените приходи, определя  максималния брой   назначения като служебен защитник, които могат да бъдат направени на адвокатите по категории, както следва:

а/ адвокати, с доходи под средните

б/ адвокати с доходи над средните

ІІІ. Контрол от Комисията за прилагане на ЗПП:

                 4.1. Дежурните адвокати, след изтичане на месеца, в който са изпълнявали задълженията си като такива, представят пред АС СПРАВКА за делата, по които са били назначени, като попълват единен формуляр за справка, изготвен и одобрен от АС при РАК.

                  4.2 Дежурният по графика член на АС води Регистър за определените адвокати  по реда на чл.2.1 и 2.2 с данни за: дата на определяне, съд, номер на дело, размер на определеното възнаграждение.

4.3 За отчети, касаещи представителство по реда на чл.28 от ЗПП, когато не е спазен реда за определяне на адвоката по чл.1.2 от Вътрешните правила, няма да се изготвят становища до НБПП за заплащане на възнаграждение.

4.4 За констатирани нарушения по ЗПП, Единните критерии и правила за разпределение на служебните защити /ЕКПРСЗ/, утвърдени от НБПП и Вътрешните правила от страна на дежурните адвокати, дежурният според графика член на АС изготвя мотивирано становище до Адвокатския съвет, който взема решение съобразно разпоредбата на чл.89 от ЗА, включително и за образуване на дисциплинарни производства и налагане на дисциплинарни наказания на адвокатите, нарушили закона и критериите за правната помощ.

 

Председател на АС: /п/

                                    Адм.секретар: /п/

                                   Председател на Комисия за прилагане на ЗПП : /п/