Критерии за отпускане на финансова помощ на адвокати от Русенска адвокатска колегия

На свое заседание от 24.03.2016 год. Адвокатският съвет одобри критерии по които,ако е необходимо, ще се отпуска финансова помощ на член на Русенска адвокатска колегия,а именно:

  1. При тежко заболяване,което води до значителни разходи за лечение и същите не се поемат от Здравно Осигурителната Каса;
  2. Заболяване,което води до трайна неработоспособност за не по-малко от 3 (три) месеца.