Конкурс за ЕСЕ

       Адвокатският  съвет при Русенската адвокатска колегия обявява награда за студенти юристи от Русенския университет за написване на есе на тема: „Какво дава адвокатската професия на съвременното общество”.                   
 Наградата е парична  – 200 лв..
      Наградата ще бъде придружена с книга и плакет на АК-Русе и ще се връчи на 22 ноември  – Деня на българската адвокатура.
     Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 22 октомври 2016 г. на адрес:  Адвокатски съвет Русе, гр. Русе 7000, ул. „Александровска” № 71,
     Обемът на есето трябва да е до 5 стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред). Есетата  следва да бъдат представени на български език, с писмена информация за: имената на автора;  в кой курс на обучението си са; телефон за връзка.