Изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа по ЗПП

 

На свое заседание от 14.06.2018 год. Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе единодушно прие следните изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа по Закона за Правна помощ :

§1. Създава се нова точка 1.11 със следното съдържание:

„Адвокатът, вписан в десетдневния график по чл. 29, ал. 3 от ЗПП е длъжен да бъде на разположение през целия период на дежурството си, в това число и в извънработно време

§ 2. В съдържанието на чл. 3.3 се създават нови букви „й” и „к” със следното съдържание:

„й/ не е отговорил два или повече пъти на официално посочения си телефонен номер  при опит за назначаване в случаите по т. 1.7.

к/ направените откази  по т. 3.3.  буква „е” и буква „й”  се отразяват в дневник от административния секретар или дежурен член на съвета.”

§ 3. Създава се нова точка 3.4. със следното съдържание:

„За подпомагане работата на дежурния член на АС  при определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ и точно прилагане на приетите критерии се създава, поддържа и използва  електронен информационен  масив.

а/ електронният масив следва да съдържа данни за всички адвокати от РАК, вписани в НРПП, получените от тях възнаграждения   от  НБПП или изплатени от друг източник, различен от НБПП и  броя възложени дела през годината.

б/  електронният масив съдържа данни от 2016г.  и последващите години и  трябва да  дава възможност за установяване общия  приход  на всеки вписан адвокат до момента, приходът му по години, приходите му с източник НБПП или друг, както и средния резултат за всички вписани.

в/ средният резултат за всички вписани адвокати се използва при прилагане на  критерия по т. 3.1, буква „а”    „справедливо и равномерно разпределяне на правната помощ”, като дежурният член на АС възлага преимуществено работа на адвокати, с приходи под средния резултат, съобразно приетия максимален брой назначения съгласно т. 3.5.”

§ 4. Създава се точка 3.5 със следното съдържание:

„Всяка година през месец февруари,  адвокатският съвет съобразно общия брой постъпили искания  за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ за предходната година  и съобразно постъпилата информация за получените приходи, определя  максималния брой   назначения като служебен защитник, които могат да бъдат направени на адвокатите по категории, както следва:

а/ адвокати, с доходи под средните

б/ адвокати с доходи над средните ”

§ 5. Точка 2.4. се заличава.