Протокол на изборната комисия от 15.01.2019 год.

 

П Р О Т О К О Л

 

                 Днес , 15.01.2019г в гр.Русе в 11.00 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ  –председател , ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА  и СИЯНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА   членове .

 

Избирателната комисия констатира следното :

     С предложение  с в.х№ 1/21.12.2018г. адв.Димитър Милев Димитров  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната да бъде избран адв.Здравко Димитров Паскалиев .

    С предложение  с в.х№ 2/20.12.2018г. адв.Златан Стоянов Златанов на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната да бъде избран адв.Георги Димитров Георгиев .

   С предложение  с в.х№ 3/20.12.2018г. адв.Георги Димитров Георгиев  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната да бъде избрана адв.Златан Стоянов Златанов  .

С предложение  с в.х№ 4/05.01.2017г. адв.Светослав Стефанов Михов    на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната да бъдат избрани

 • адв.Владимир Димитров Янчев
 • адв.Стела Бончева Стоилова
 • адв.Емил Димитров Тодоров
 • адв.Емилия Илиева Григорова

С предложение  с в.х№ 5/21.12.2018г. адв.Георги Недков Петров    на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната да бъде  избран адв.Светослав Стефанов Михов .

С предложение  с в.х№6/21.12.2018г. адв.Иванка Дончева Янчева    на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната да бъде избран адв.Мария Тодорова Батулова .      

С предложение  с в.х№7/21.12.2018г. адв.Светослав Стефанов Михов     на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната да бъде избран адв.Георги Недков Петров  .      

С предложение  с в.х№8/21.12.2018г. адв.Светослав Стефанов Михов     на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната да бъдат  избрани адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова и Светла Костадинова Иванова .      

 • Постъпили са на 21.12.2018г отвод и самоотвод на адв.Иванка Дончева Янчева и адв.Владимир Димитров Янчев  , поради което същите няма да бъдат включени в окончателният списък за гласуване на Общото събрание.
 • На основание чл.112 ал.4 от ЗА адв.Емил Димитров Тодоров участва по право – секретар на Адвокатски съвет Русе , поради което не може да бъде избиран за делегат , същия няма да бъде включен в окончателния списък гласуване на Общото събрание.

При съответното приложение на чл. 103 ал.2 от ЗА избирателната комисия реши :

Приема за допустими и утвърждава следните кандидатури за делегати на Адвокатска колегия –гр.Русе за Общото събрание на адвокатите в страната, а именно :

 • адв.Светослав Стефанов Михов
 • адв.Мария Тодорова Батулова
 • адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • адв.Георги Недков Петров
 • адв.Георги Димитров Георгиев
 • адв.Светла Костадинова Иванова
 • адв.Стела Бончева Стоилова
 • адв.Здравко Димитров Паскалиев
 • адв.Емилия Илиева Григорова
 • адв.Златан Стоянов Златанов

 

,от които на основание чл.111 ал.1 от ЗА след тайно гласуване следва да бъдат избрани 9 бр. делегати.

Гласуването ще се проведе на 26.01.2019г. след приключване на отчетното събрание на Адвокатска колегия Русе.

Текста на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

 

                                          Председател : /п/

                                                Членове :  /п/