Семинари за първото полугодие на 2019 год. в АК-Русе

Уважаеми колеги,

Приложено Ви представяме план графика за провеждането на съвместните семинари на ЦОА и АК Русе за първото полугодие на 2019 г. петъчни дни от 09:30 часа, както следва:

22.03.19 г. – „Доказателствено право по ГПК – писмени и гласни доказателства“ с лектор: съдия Красимир Машев

05.04.19 г. – „Подобрения в чужд имот по ЗС – хипотези и възможности за уреждане на взаимоотношение между страните“ с лектор: съдия Светлана Калинова

19.04.2019г – „ Новите промени в АПК ” с лектор : проф .Димитър Костов

10.05.19 г. – „Въззивно обжалване по НПК“ с лектор: съдия Валя Рушанова

07.06.19 г. – „Касационно обжалване и възобновяване по НПК“ с лектор: съдия Валя Рушанов

12.07.2019 г. – „Мерки за попълване масата на несъстоятелността по Раздел Първи на Глава Четиридесет и първа от Търговския закон. Срокове, активна и пасивна легитимация, предпоставки, правни последици“ с лектор: съдия Костадинка Недкова – ВКС.