Обявление

Протоколите и решенията   от заседанията  на Адвокатския съвет проведени  на 17.01.2019г. и на 28.02.2019г. са изготвени и се намират в офиса на Адвокатска  колегия Русе.

С решенията може да се запознаете в страницата за Протоколи.

        Всеки, който желае  може да се запознае с тях и в офиса на колегията.

         Съгл.чл.88 ал.5 от ЗА решенията  на АС Русе могат  да бъдат обжалвани в 14 дневен срок от деня на заседанието.

                                От Председателя на АК Русе : адв.Людмил Павлов