Протокол от 14.11.2019 год. за избор на Изборна комисия

ПРОТОКОЛ  № 1

     Днес, 14.Ноември .2019година, в град Русе, адвокатският съвет на Русенската адвокатска колегия свика своето съвместно заседание с Контролен съвет и Дисциплинарен съд .На основание чл.101 ал.1 изр.2  от ЗА – състава на изборната комисия, която да подготви и проведе изборите за председател, членове на АС, членове на КС и членове и председател на ДС следва да се определи съвместно от АС,КС и ДС.

          От състава на  Адвокатски съвет Русе присъстваха: Людмил Павлов– Председател, Светлин Коларов- Зам.Председател,Емил Тодоров –секретар,  Светослав Михов, Мария Батулова и Георги Недков – резервни  членове, Валентин Вълков,Ангел Стефанов,Галина Димитрова, Иванка Янчева.

     От състава на КС при АК Русе присъстваха трима от всичките пет члена, а именно  :

-адв.Звезделина Рафаилова- Председател

-адв.Екатерина Заякова-член

-адв.Мариана Даскалова-член

   От състава на ДС при АК Русе присъстваха шест от всичките десет члена, а именно  :

-адв.Иван Василев- Председател

-адв.Веселина Йорданова-член

-адв.Емилия Григорова-член

-адв.Златан Златанов-член

-адв.Илиян Илиев-член

-адв.Левен Северинов-член

    След поименно явно преброяване се установи, че има кворум за избор на Избирателна комисия към АС Русе.Следва да се изберат Председател на Изборната комисия, двама редовни и трима резервни членове.

Адв.Светослав Михов предлага следните номинации:

 • За Председател на Изборната комисия –адв.Милена Петрова Карачорова
 • За резервен председател наИзборната комисия –адв.Владимир Легарски
 • За редовни  членове: адв.Стела Бончева Стоилова и адв.Сияна Великова Великова
 •  
 • За резервни членове : адв.Димитър Неделчев Костадинов, адв.Иван Дойчинов Дойнов и адв.Албена Филипова Енчева.

Гласуването се проведе за всако едно предложение по отделно , както следва :

 • За Председател на Изборната комисия –адв.Милена Петрова Карачорова- единодушно бе приета кандидатурата- АС -8 гласа, КС- 3 гласа, ДС-6 гласа
 • За резервен председател на Изборната комисия –адв.Владимир Легарски единодушно бе приета кандидатурата- АС -8 гласа, КС- 3 гласа, ДС-6 гласа
 • За редовни  членове: адв.Стела Бончева Стоилова-  приета е  кандидатурата- АС -8 гласа, КС- 3 гласа, ДС-5 гласа и 1 против
 •  адв.Сияна Великова Великова – приета е  кандидатурата – АС -8 гласа, КС- 3 гласа, ДС-5 гласа и 1 против.

За резервни членове :

 • адв.Димитър Неделчев Костадинов- единодушно бе приета кандидатурата- АС -8 гласа, КС- 3 гласа, ДС-6 гласа
 •  адв.Иван Дойчинов Дойнов – единодушно бе приета кандидатурата- АС -8 гласа, КС- 3 гласа, ДС-6 гласа
 •  адв.Албена Филипова Енчева- единодушно бе приета кандидатурата- АС -8 гласа, КС- 3 гласа, ДС-6 гласа

          Съобразно чл.103 ал.1 от ЗА всеки член на Адвокатска колегия Русе може да предложи писмено  до изборната комисия кандидатури за председател на АС,председател на ДС, членове на АС,членове на ДС и членове на КС в срок до 23.12.2019г, а за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната в срок до 10.01.2020г.

       Председателят указва на административния секретар да постави съобщение със срока за приемане на писмените предложения за председател на АС,председател на ДС, членове на АС,членове на ДС и членове на КС както на сайта , така и на видно място в офиса на колегията.

Заседанието изчерпи дневния ред и бе закрито в 15.00 часа .

Председател : / п /

Членове АС : / п /

Членове КС : / п /

Членове ДС : / п /