Покана от ЦОА за Закона за адвокатурата

Уважаеми колеги,

На 08.11.2019 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от група народни представители. Предлагат се изменения в осем параграфа, като основните са: в чл. 36 от Закона за адвокатурата, касаещ определянето на адвокатските възнаграждения; в чл. 106 относно провеждането на избори за органи на адвокатските колегии; в чл. 132 относно дисциплинарните нарушения и др.

Видно от мотивите към законопроекта, измененията в чл. 36 от ЗА са продиктувани от Решението на Съда на Европейския съюз от 23.11.2017 г. по съединени дела С-427/16 и С-428/16 г., в което се третират въпроси, свързани с наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Като считаме, че предлаганите изменения пряко засягат дейността на адвокатите, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ проведе обсъждане на Законопроекта, което се състоя на 14.12.2019 г. (събота) и продължи над 6 часа. По време на него бяха обсъдени първите два параграфа от предложените изменения и допълнения, а именно: чл. 7, ал. 7 и чл. 36 ЗА. Във връзка с това, участниците в дискусията се обединиха около становището тя да бъде продължена на 09.01.2020 г. Предвид горното, Ви каним да обсъдим и останалата част от законопроекта на 09.01.2020 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в зала № 3 на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” (гр. София, ул.“Цар Калоян“ № 8 ет.4).

Молим Ви да разпространите настоящата покана до всички адвокати – членове на Вашата адвокатска колегия. 

Управителен съвет на ЦОА „Кръстю Цончев”