Протокол на избирателната комисия от 31.12.2019г.

П Р О Т О К О Л

                 Днес, 31.12.2019г в гр.Русе в 10.00 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВА –председател , СТЕЛА БОНЧЕВА СТОИЛОВА и СИЯНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА – редовни членове.

   Избирателната комисия  установи, че няма постъпили жалби срещу решението от 27.12.2019г и на основание чл.103 ал.2 от ЗА същото е влязло в сила.

   Избирателната комисия  РЕШИ :

  • На основание чл.104 от ЗА избирателната комисия да бъдат изготвени 200 бр. бюлетини, които да съдържат трите имена на кандидатите, както и техния юридически и адвокатски стаж.
  • На основание чл.103 ал.4 от ЗА окончателните списъци на кандидатите да бъдат обявени в канцеларията на Адвокатския съвет не по-късно от 7 дни преди датата на избора – 25,26.Януари 2020г.

Настоящият протокол да бъде оповестен чрез закачане на таблото на Адвокатска колегия Русе и чрез  официалната електронна страница  на колегията.

                                              Председател :/п/

                                                     Членове :/п/