Протокол на избирателната комисия от 13.01.2020 год.

П Р О Т О К О Л

                 Днес, 13.01.2020г в гр.Русе в 10.00часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВА –председател , СТЕЛА БОНЧЕВА СТОИЛОВА и СИЯНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА – редовни членове.

   I. Комисията след като разгледа постъпилите в срок предложения за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната , което ще се проведе последната събота и неделя на месец Февруари 2020г.,  констатира следното :

Постъпили са предложение 13 предложения за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната.

Членовете на Адвокатска колегия Русе са 337 адвоката.

Предвид чл.112 от ЗА следва да бъдат избрани 9 делегата.

След като Избирателната комисия се запозна с постъпилите предложения констатира, че отговарят на изискванията на Закона за адвокатурата и одобрява следните кандидатури :

 1. Димитър Кирилов Терзиев
 2. Златан Стоянов Златанов
 3. Илиян Василев Илиев
 4. Румяна Иванова Костова
 5. Биляна Крумова Симеонова
 6. Милена Петрова Карачорова
 7. Кремена Димитрова Илиева
 8. Зеррин Аднянова Мустафова
 9. Мария Тодорова Батулова
 10. Емилия Илиева Григорова
 11. Светослав Стефанов Михов
 12. Иванка Дончева Янчева
 13. Георги Недков Петров

II. Постъпила е молба до Избирателната комисия с вх.№41/06.01.2020г. от адв.Анита Георгиева Николова  с искане да не участва в избора на член на Контролен съвет , поради което Избирателната комисия

РЕШИ

Заличава  адв.Анита Георгиева Николова от първоначалният списък на кандидатурите за членове на Контролен съвет и не следва да бъде включвана в окончателния списък по чл.103 ал.4 от ЗА.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Висш Адвокатски съвет на основание чл.103 ал.2 от ЗА.

                                              Председател : /п/

                                                     Членове : /п/