Протокол на избирателната комисия от 17.01.2020 год.

                                                   П Р О Т О К О Л

                 Днес, 17.01.2020г в гр.Русе в 10.00 часа на обявеното заседание  ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ присъсъства  адв.МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВА –Председател.

  1. Постъпили са молби до Избирателната комисия с вх.№5/14.01.2020г. от адв.Сияна Великова Великова и  с вх.№6/14.01.2020г от адв.Стела Бончева Стоилова да не участват в заседанията на Избирателната комисия, както и в самото отчетно изборно събрание на 25,26.01.2020г.

Предвид отсъствието на редовните членове се конституират като редовни членове избраните резервни – адв.Димитър Неделчев Костадинов и адв.Албена Филипова Енчева.

  1. Постъпило  е  Уведомително писмо  до Избирателната комисия при Адвокатска колегия Русе с вх.№4/13.01.2020г. от адв.Людмил Димитров Павлов- предложен за Председател на АК Русе и включен в протокола на избирателната комисия под №1 от 27.12.2019г. с искане името му да бъде извадено от списъка от кандидатите за Председател на АС Русе , както и за други органи в колегията.

              Конституираните като редовни членове на Избирателната комисия – адв. Димитър Неделчев Костадинов и адв.Албена Филипова Енчева приемат решенията на комисията от заседанията от 31.12.2019г. и от 13.01.2020г.

На основание чл.103 ал.4 от ЗА Избирателната комисия обявява окончателния списък на кандидатите както следва :

§  I.    ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

1.   СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ-   16 г. юридически стаж

2.   ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА – 30г. юридически стаж

3.   АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ- 26 г. юридически стаж

§  II.    ЗА  ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

1.         ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА – 21 г. юридически стаж

2.         ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА- 34 г. юридически стаж

3.         АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА – 20 г. юридически стаж

4.         ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА- 35 г. юридически стаж

5.         ИВО МИНКОВ ИЛИЕВ- 28 г. юридически стаж

6.         ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ- 13 г. юридически стаж

7.         МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА- 19 г. юридически стаж

8.         НИКОЛАЙ ИВАНОВ БРАТОВАНОВ- 15 г. юридически стаж

9.         НАДЕЖДА ИВАНОВА СИМЕОНОВА – 19 г. юридически стаж

10.       РАЛИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВА- 16 г. юридически стаж

11.       СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВ- 30 г. юридически стаж

12.       СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА- 17г. юридически стаж

13.       СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ- 16 г. юридически стаж

14.       ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ- 33 г. юридически стаж

15.       ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА- 20 г. юридически стаж

16.       ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ- 16 г. юридически стаж

17.       МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА- 31 г. юридически стаж

18.       АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ- 31 г. юридически стаж

19.       БИЛЯНА  КРУМОВА СИМЕОНОВА- 19 г. юридически стаж

20.       ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА- 21 г. юридически стаж

21.       ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА- 20 г. юридически стаж

22.       ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА- 30 г. юридически стаж

23.       ТАТЯНА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА- 16г. юридически стаж

24.       ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА- 17 г. юридически стаж

25.       ДИЛЯНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА- 18 г. юридически стаж

26.       РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА- 27 г. юридически стаж

27.       МАРИЯ БОТЕВА БАТАНОВА-20 г. юридически стаж

28.       МИЛА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА- 16 г. юридически стаж

29.       МАРТИН РАДОЕВ ПЕТРОВ- 20 г. юридически стаж

30.       СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛЕФТЕРОВ- 44 г. юридически стаж

31.       БИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА- 19 г. юридически стаж

32.       МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА- 15 г. юридически стаж

33.       ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА-14 г. юридически стаж

34.       ИЛИЯН  ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ- 16 г. юридически стаж

35.       ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ-13 г. юридически стаж

§  III. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

1.         АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ -31 г. юридически стаж и 31г. адвокатски стаж

2.         КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА КЬОРАНГЕЛОВА-НИНОВА-42 г. юридически стаж и   27г. адвокатски стаж

§ IV.  ЗА  ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

1.         ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА- 21 г. юридически стаж и 21г. адвокатски стаж

2.         ДЕСИСЛАВАЙОРДАНОВА КАЛИНОВА-РОЕВА-14 г. юридически стаж и 14г. адвокатски стаж

3.         ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ- 13 г. юридически стаж и 13г. адвокатски стаж

4.         ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА-21 г. юридически стаж и 21 г. адвокатски стаж

5.         ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ- 16 г. юридически стаж и 16г. адвокатски стаж

6.         ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ- 13 г. юридически стаж и 13г. адвокатски стаж

7.         ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ – 38г. юридически стаж и 38 г. адвокатски стаж

8.         ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ-46 г. юридически стаж и 26г. адвокатски стаж

9.         СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА-17 г. юридически стаж и 17г адвокатски стаж

10.       ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА-17 г. юридически стаж и 17г. адвокатски стаж

11.       РУМЯНА  ИВАНОВА КОСТОВА-17 г. юридически стаж и 17г. адвокатски стаж

12.       ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА-14 г. юридически стаж и 14г. адвокатски стаж

§  V. ЗА  ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

В протокола от 27.12.2019г. е допусната техническа грешка в изписването на имената на кандидата под №1. Вместо „ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ“ да се четеПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ “.

1.         ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ- 38г. юридически стаж

2.         ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-15г. юридически стаж

3.         НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ- 10г. юридически стаж

4.         МАРИЯ СТОИЛОВА ДОСЕВА -19г. юридически стаж

5.         ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА- 16г. юридически стаж

6.         ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ-13 г. юридически стаж

7.         СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА- 17 г. юридически стаж

8.         СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ-16г. юридически стаж

9.         МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА- 19г. юридически стаж

10.       ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА- 17г. юридически стаж

11.       ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА- 17 г. юридически стаж

12.       ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА- 19г. юридически стаж

13.       ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА- 21г. юридически стаж

Съгласно чл.104  от ЗА одобрява окончателния вид на бюлетините за участие в изборите, които следва да съдържат трите имена на кандидатите както и техния юридически и адвокатски стаж.

На основание чл.104 от ЗА избирателната комисия да бъдат изготвени 370 бр. бюлетини, които да съдържат трите имена на кандидатите, както и техния юридически и адвокатски стаж.

    Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Висш Адвокатски съвет на основание чл.103 ал.2 от ЗА.

                                             Председател :/п/

                                                   Членове :/п/