Протокол на избирателната комисия от 26.01.2020 год. за избор на Делегати

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА .

          На 25.01.2020г.и 26.01.2020г., в гр.Русе,  се проведе тайно гласуване  за  избор на ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА.

Гласуването  започна  в 16.00 часа  на 25.01.2020г.. до 18.00 часа в зала ”Библиотека”  на Адвокатска колегия Русе и продължи  на 26.01.2020г. от 10.00ч.  до  12.00  часа в същата зала на Адвокатската колегия.

     Гласуваха 191 адвокати , от които  45 и като пълномощници .

    В избирателната  урна , след разпечатването й  се намериха  191  плика, от които  при отварянето  им 191 бюлетини .

  От тях  действителни  180 бр.              Недействителни  11 бр.

За избрани следва да бъде определени кандидатурите на 8 делегата .

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. БИЛЯНА КРУМОВА СИМЕОНОВА – 107 бр.
 2. ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ- 94 бр.
 3. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВ- 95 бр.
 4. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА-111 бр.
 5. ЗЕРРИН АДНЯНОВА МУСТАФОВА-50 бр.
 6. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ-77 бр.
 7. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА-136 бр.
 8. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ-85 бр.
 9. КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА-78 бр.
 10. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА-83 бр.
 11. МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВА -109 бр.
 12. РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВА-97 бр.
 13. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ-78 бр.

       Избирателната комисия определи за избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната  следните адвокати :   

 1. БИЛЯНА КРУМОВА СИМЕОНОВА – 107 бр.
 2. ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ- 94 бр.
 3. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВ- 95 бр..
 4. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА-111 бр.
 5. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА-136 бр.
 6. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ-85 бр.
 7. МИЛЕНА ПЕТРОВА КАРАЧОРОВА -109 бр.
 8. РУМЯНА ИВАНОВА КОСТОВА-97 бр.

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ :  1.

                                                                                                    2.