Протокол на избирателната комисия от 02.02.2020 год. – резултати от балотаж

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

         Днес, 02.02.2020година , в град Русе ,  ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ определена съвместно  от Адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд на АК-Русе, съгласно чл. 101 ал.1 от ЗА, за провеждане на избор на ОРГАНИ НА КОЛЕГИЯТА в състав:

                                               Милена Петрова  Карачорова -Председател;

           членове

1.      Албена Филипова Енчева

2.      Димитър Неделчев  Костадинов

състави  този протокол  за отчитане на резултатите от гласуването на проведения допълнителен избор / балотаж / за ОРГАНИ на Адвокатска колегия Русе.

   При отваряне на изборното помещение-  зала „Библиотека” на Адвокатска колегия Русе   присъстваха наблюдателите избрани на Отчетното събрание, а именно  :

Адв.Иван Иванов Момчилов и адв.Здравко Димитров Паскалиев

 

   Отпечата се урната от първият избор и бяха извадени пълномощните,  необходими за допълнителния избор/ балотаж . Урната  беше запечатана отново с дата – 02.02.2020г. с подписи на членовете на Избирателната комисия и на наблюдателите. Поставена бе втора урна за провеждане на допълнителния избор, която също беше запечатана с лепенки  с подписите  на членовете на Избирателната комисия и на наблюдателите.

 

            След приключване на допълнителния избор /балотаж/   на 02.02.2020г.  в 14.00 часа , урната  беше разпечатана от Избирателната комисия и  в присъствието на наблюдателите   и преброяването на бюлетините се извърши публично от членовете на избирателната комисия .

 

                                   Председател на   избирателна комисия: 

                                               

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   1. /п/

                                                                                    2./п/

ПРИСЪСТВАЛИ:            

1./п/

                                                                                                2./п/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР  НА  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС – ГР. РУСЕ

          На 02.02.2020г., в гр.Русе,  се проведе допълнително тайно гласуване/ балотаж /  за  избор на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ .

Гласуването  започна  в 10.00 часа  на 02.02.2020г. и продължи  до 14.00 часа в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия Русе.

     Гласуваха 217   адвокати , от които  61  и като пълномощници .

    В избирателната  урна след разпечатването и се намериха 217 плика ,от които при отварянето им се намериха 217    бюлетини .

  От тях  действителни   214   бр.              Недействителни    3   бр.

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ- 120 бр.
 2. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ- 94 бр. 

На основание чл.108 ал.4 от ЗА

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

РЕШИ

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ  –   АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ.

                                               ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:                             

                                                                                       1./п/

                                                                                      2./п/                                          

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

     ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР  НА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

          На 02.02.2020г., в гр.Русе,  се проведе допълнително тайно гласуване/ балотаж /  за  избор на ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ .

Гласуването  започна  в 10.00 часа  на 02.02.2020г. и продължи  до 14.00 часа в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия Русе.

     Гласуваха 217   адвокати , от които  61  и като пълномощници .

    В избирателната  урна след разпечатването и се намериха 217 плика ,от които при отварянето им се намериха 217    бюлетини .

  От тях  действителни  203   бр.              Недействителни  14  бр.

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. АНАТОЛИ ПЕТРОВ КАЗАКОВ- 21бр.
 2. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА – 45 бр.
 3. БИЛЯНА  КРУМОВА СИМЕОНОВА- 43 бр.
 4. БИЛЯНА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА- 30бр.
 5. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА – 24 бр.
 6. ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА-95 бр.
 7. ДЕСИСЛАВА ЖИВКОВА ТРИФОНОВА-12 бр.
 8. ДИЛЯНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА- 18 бр.
 9. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА- 65 бр.
 10. ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА- 45 бр.
 11. ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА- 76 бр.
 12. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ- 57 бр.
 13. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ- 84 бр.
 14. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА- 56 бр.
 15. ИВО МИНКОВ ИЛИЕВ- 48 бр.
 16. ИЛИЯН  ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ-43 бр.
 17. ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ- 14 бр.
 18. МАРИЯ БОТЕВА БАТАНОВА- 48 бр.
 19. МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА- 70 бр.
 20. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА- 31 бр.
 21. МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА- 18бр.
 22. МАРТИН РАДОЕВ ПЕТРОВ- 21 бр.
 23. МИЛА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА- 26 бр.
 24. НАДЕЖДА ИВАНОВА СИМЕОНОВА -23 бр.
 25. НИКОЛАЙ ИВАНОВ БРАТОВАНОВ-31 бр.
 26. ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА-15 бр.
 27. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА- 10 бр.
 28. РАЛИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВА- 24 бр.
 29. РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА-51 бр.
 30. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА- 28 бр.
 31. СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВ- 85 бр.
 32. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ- 57 бр.
 33. СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛЕФТЕРОВ-29 бр.
 34. ТАТЯНА ПЕТКОВА БОЙЧЕВА- 27 бр.
 35. ФИЛИП ЛЮЛИНОВ МАТЕВ-50 бр.

         На основание чл. 108 ал.4 от ЗА

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

РЕШИ

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА  РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ  НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ :

 1. ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
 2. ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА
 3. ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА
 4. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
 5. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ
 6. МАРИЯ НИКОЛОВА БУКУРОВА
 7. СВЕТЛИН ИВАНОВ КОЛАРОВ
 8. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ

ЗА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ СЛЕДНИТЕ АДВОКАТИ :

 1. ИВАНКА ДОНЧЕВА ЯНЧЕВА
 2. РЕНА ЕНЧЕВА СТЕФАНОВА

                   В случай , че някой от избраните членове на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия при  АК Русе  избран в друг орган , следва да подаде в 3-дневен срок пред избирателната комисия , че се отказва от избора си за член Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе поради избор в друг орган на управление или поради друга причина.

                               ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ :               

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /п/

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ                                                                                                                                                         1./п/

                                                                                                                      2./п/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

     ЗА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ  ЗА ИЗБОР  НА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН  СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР. РУСЕ

    На 02.02.2020г., в гр.Русе,  се проведе допълнително тайно гласуване / балотаж/ за  избор на ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ  ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ .

Гласуването  започна  в 10.00 часа  на 02.02.2020г. и продължи  до 14.00 часа в зала ”Библиотека” на Адвокатска колегия Русе.

     Гласуваха 217   адвокати , от които  61  и като пълномощници .

    В избирателната  урна след разпечатването и се намериха 217 плика ,от които при отварянето им се намериха 217  бюлетини .

  От тях  действителни 208  бр.              Недействителни 9 бр.

След преброяването на валидните бюлетини беше констатиран следният резултат :

 1. ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА- 52 бр.
 2. ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА- 69 бр.
 3. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-87 бр.
 4. ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА- 76 бр.
 5. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ-109 бр.
 6. ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА- 73 бр
 7. МАРИЯ СТОИЛОВА ДОСЕВА 61 бр
 8. МАРИЯ ТОДОРОВА БАТУЛОВА- 58 бр.
 9. НИКОЛАЙ ДЕНЕВ ИВАНОВ- 59 бр.
 10. ПЕТЯ ХРИСТОВА РАЙКОВА- 33 бр
 11. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ- 99 бр
 12. СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА- 50 бр.
 13. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХОВ-52 бр

         На основание чл. 108 ал.4 от ЗА

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

РЕШИ

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНИ ЗА  ЧЛЕНОВЕ  НА КОНТРОЛЕН  СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ СЛЕДНИТЕ АДВОКАТИ :

 1. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
 2. ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА
 3. ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
 4. ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА
 5. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

      В случай, че някой от избраните членове на Контролен  съвет при Адвокатска колегия  Русе е  избран в друг орган , следва да подаде в 3-дневен срок пред избирателната комисия, че се отказва от избора си за член на Контролен  съвет при Адвокатска колегия Русе поради избор в друг орган на управление или поради друга причина.

                               ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ :               

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /п/

                                                                             ЧЛЕНОВЕ  :                                                                                                                                                                                        1./п/

                                                                                                      2./п/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

         Днес, 02.02.2020година , в град Русе  Милена Петрова  Карачорова –Председател на Избирателната комисия закри избора за органи на Адвокатска колегия Русе.

      На основание чл.106 ал.5 от ЗА Избирателната комисия РЕШИ да предостави в канцеларията на Адвокатска колегия Русе за съхранение бюлетини, пълномощни и други книжа от   проведения допълнителен избор на 02.02.2020г.  до влизане на решенията за избор на органи на Адвокатска колегия Русе в сила.

     На основание чл.106 ал.6 от ЗА Избирателната комисия РЕШИ да предостави протоколите за избор на органи на Адвокатска колегия Русе в канцеларията на Адвокатска колегия Русе за съхранение.

 

                                   Председател на   избирателна комисия: 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   1. /п/

                                                                                    2./п/

ПРИСЪСТВАЛИ:            

1./п/

                                                                                                2./п/