Протокол на избирателната комисия от 04.02.2020 год. за избор на орган

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

          На 04.02.2020г., в гр.Русе,  се проведе заседание на Избирателната комисия в състав:

            Милена Петрова  Карачорова -Председател;

           членове

1.      Албена Филипова Енчева

2.      Димитър Неделчев  Костадинов

  • На 03.02.2020г. с вх.№14/03.02.2020г е постъпило саморъчно написано  изявление до Избирателната комисия на АК Русе  от адв.Златан Стоянов Златанов- член на Адвокатска колегия Русе, с което заявява  отказ  да встъпи в задълженията си като избран с 109 гласа „ЗА” на допълнителното гласуване проведено на 02.02.2020г. – член на Контролния съвет при АК Русе и неговия избор да встъпи в правомощия като избран с 57 гласа „ЗА” на допълнителното гласуване проведено на 02.02.2020г. – член на Адвокатски съвет при АК Русе.
  • На 04.02.2020г. с вх.№15/03.02.2020г е постъпило писмено изявление до Избирателната комисия на АК Русе  от адв.Златан Стоянов Златанов- член на Адвокатска колегия Русе, с идентично съдържание.

Предвид постъпилите изявления ,

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

РЕШИ

ОСВОБОЖДАВА КАТО  ИЗБРАН  ЧЛЕН НА КОНТРОЛЕН  СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ АДВ.ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ И ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН КАТО ЧЛЕН НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ АДВ.ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА ИЗБРАНА С 69 БР. ГЛАСА.

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

РЕШИ

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА КОНТРОЛЕН  СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ:

  1. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
  2. ЕЛВИРА ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА
  3. ЛЮСИЕНА ЕНЧЕВА ВЛАДОВА
  4. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
  5. ГАЛИНА АНГЕЛОВА МЕХАНДЖИЕВА

                                                               ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1.                          

                                                                                                           2.