Наредба №1 от 01.02.2019 год. за придобиване на юридическа правоспособност

Уважаеми колеги,

Тези от Вас , които искат да бъдат наставници на стажант – юристи, моля в срок до 15.02.2020 год. да посочат в канцеларията на АК-Русе своето желание да бъде вписан като наставник.

Ще бъде изготвен регистър на адвокатите наставници и ще същите ще бъдат вписани в нарочен раздел на сайта, където ще се намира този регистър.

Приложено Ви представяме изпратеното от ВАС писмо за сведение.

НА ВНИМАНИЕТО

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВАдС

НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АК

ОТНОСНО : НАРЕДБА № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

Обн. – ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Издадена от министъра на правосъдието

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕГЕНЦОВА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА АК,

Наредба №1 , посочена по-горе предвижда нова регламентация на

–  реда за назначаване и разпределение на стажант-юристите; ;

документите, критериите, стандартите, етапите и предметният обхват на стажантските програми;

 редът за осъществяване на контрол за изпълнението на стажантските програми;

Позволявам си да Ви обърна внимание на следните разпоредби:

Професионален стаж

…….

Чл. 17. (1) Професионалният стаж може да бъде проведен при адвокат, нотариус, съдия по вписванията, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател, във Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, арбитражните съдилища, омбудсмана, представител на друга професия, за която се изисква юридическо образование, както и в орган на изпълнителната власт.

(2) Професионалният стаж е с продължителност 4 месеца и се провежда под ръководството на наставник с най-малко 5 години стаж на съответната длъжност или съответната професия.

Чл. 18. (1) Професионалният стаж се провежда по индивидуален план, одобрен от наставника. В индивидуалния план се вписват:

1. трите имена на стажант-юриста;

2. място на провеждане на стажа;

3. наставникът на стажант-юриста;

4. началната и крайната дата на провеждане на съответния стаж;

5. дейностите, които ще се извършат от стажант-юриста, като за всяко действие се отбелязва поетапно след извършването му, че е извършено и кратка рецензия от наставника;

6. видът и броят на документите с правно значение, които ще се изготвят от стажант-юриста по време на стажа, като за всеки документ се отбелязва поетапно след изготвянето му, че е изготвен и кратка рецензия от наставника;

7. обща оценка на наставника за начина на справяне с работата от страна на стажант- юриста.

(2) Изготвените от стажант-юриста документи с правно значение се прилагат към индивидуалния план.

(3) В индивидуалния план се отразяват и всички последващи промени, настъпили в него.

(4) След приключване на професионалния стаж наставникът подписва индивидуалния план.

Чл. 19. (1) Институциите, организациите и лицата по чл. 17, ал. 1, които желаят да приемат стажант-юристи за професионалния стаж, публикуват на интернет страницата си информация за местата и времевия период на провеждане на професионалния стаж. Информацията се изпраща и на Министерството на правосъдието за публикуване на неговата интернет страница.

(2) Институциите, организациите и лицата сами определят правилата за прием на заявления и подбор на кандидат-стажанти. Те предоставят на приетите при тях кандидат-стажанти документите по чл. 4, ал. 1, т. 5 и ал. 2.

Считам, че е редно , в срок до края на м. февруари 2020 г., всяка АК да създаде специален регистър на наставниците , който да  публикува на сайтовете на адвокатските колегии, вкл. да изпрати информация на МП и да се създаде специална секция за обяви от наставниците.

По мое мнение,  би било добре и в улеснение на колегите адвокати, които ще се съгласят да бъдат наставници, да се приемат  Вътрешни правила за  прием на заявления и подбор на кандидат-стажанти , с оглед изискванията на чл.19 от Наредбата, както и  би било добре тези Вътрешни правила да бъдат съгласувани и еднакви за всички АК.

По мое мнение, за улеснение на колегите адвокати, които ще се съгласят да станат наставници, би било добре  да се изработят и примерни индивидуални планове за стажант-юристите.

Този въпрос трябва да бъде решен в спешен порядък, защото от м. март 2020 г. ще има кандидати за професионален стаж при адвокат-наставник по новия ред и ако ние не сме готови да откликнем на желанието на младите стажант-юристи да полагат професионален стаж в Адвокатурата, ще се злепоставим пред цялата правна общност.

28 януари 2020 г.                          адв. АЛБЕНА ПИСКОВА

                                                    Член на ВАдС