Обявление

Решенията  от заседанието  на Адвокатския съвет проведено  на 20.02.2020 г. са изготвени и се намират в офиса на Адвокатска  колегия Русе.

        Всеки, който желае  може да се запознае с тях и в офиса на колегията.

         Съгл.чл.88 ал.5 от ЗА решенията  на АС Русе могат  да бъдат обжалвани в 14 дневен срок от деня на заседанието.

                                От ИД Председател на АК Русе : адв.Светлин Коларов