Решения от 01-02.04.2020 год. на АС-Русе

На 01-02.04.2020г., Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое неприсъствено заседание при следния дневен ред:

1.Обсъждане на предложение да бъде опростена вноската за заплащане на членски внос за месец март, 2020г. от адвокатите в Адвокатска  колегия – Русе, като всички колеги, които са заплатили за съответния месец, бъдат компенсирани с освобождаване за следващия месец.

2.Обсъждане на предложение относно събирането на членски внос от адвокатите в Адвокатска колегия – Русе за м.април и м.май, 2020г. в условията  на карантина, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната.

3.Обсъждане на предложение да не се заплащат възнаграждения на членовете на АС, както и на Председател, Зам.-председател и Секретар на АС, за м.март, м.април и м.май, 2020г.

     СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ, АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ НЕПРИСЪСТВЕНИ  РЕШЕНИЯ: 

           ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           ОТХВЪРЛЯ предложението да бъде опростена вноската за заплащане на членски внос за месец март, 2020г. от адвокатите в Адвокатска  колегия – Русе, като всички колеги, които са заплатили за съответния месец, бъдат компенсирани с освобождаване за следващия месец.

           Гласували „за” приемане на предложението – 4, гласували „против” приемане на предложението – 5.

           ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           ОТСРОЧВА ВНАСЯНЕТО на дължимите вноски от адвокатите към Адвокатска колегия – Русе за м.април и м.май, 2020г. до 31.10.2020г.

           Гласували „за” приемане на предложението – 9, гласували „против” и „въздържал се” – няма.

            ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ДА НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ на членовете на АС, както и на Председател, Зам.-Председател и Секретар на АС за м.март, м.април и м.май, 2020г.

Гласували „за” приемане на предложението – 5, гласували „против” – 1, гласували да не се заплащат възнаграждения само за м.април и м.май, 2020г. – 3.