Правила за достъп до Окръжен съд Русе

О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д   –   Р У С Е

Нови правила за достъп до Русенската съдебна палата

Във връзка с взетото решение по протокол № 15/12.05.2020 г. от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и възобновяване разглеждането на всички видове дела, със заповед № 141/13.05.2020 г. на и.ф.председателя на Окръжен съд – Русе, считано от 14.05.2020 г. в Окръжен съд – Русе се въвеждат нови правила за достъп до Съдебната палата:

– Всички лица, влизащи в съдебната сграда, задължително да носят маски и да дезинфекцират ръцете си.

– На всички посетители в Съдебната палата ще бъде измервана телесната температура, като няма да се допускат тези с над 37 градуса.

– Пред съдебните зали ще се допускат да изчакват само участниците по конкретното дело – страни, адвокати, вещи лица и свидетели, като между лицата се спазва разстояние, съгласно актуалните изисквания на здравните органи.

Възстановява се нормалната работа на деловодствата на съда при спазване на следните правила:

– Пред деловодствата ще се допускат да изчакват за справки по делата лица, които са с поставена маска, като между лицата се спазва разстояние, съгласно актуалните изисквания на здравните органи.

– Определено е време за достъп на граждани и адвокати до канцелариите, както следва: от 9.30 ч. до 11.30 ч. преди обяд и от 15.00 ч. до 16.30 ч. след обяд.

– Призоваването и съобщенията за делата ще се извършват по телефон или по електронен път. При липса на посочен от участниците в производството телефонен номер или електронен адрес, ще се пристъпи към връчване на хартиена призовка или съобщение.

Окръжен съд – Русе призовава страните по гражданските дела да се възползват от дадената в ГПК възможност за призоваване по електронен път и да депозират молба с актуален електронен адрес и телефонен номер.

Връзки с обществеността,                                                           13 май 2020 г.

082/881-332; 0878 405 223

e-mail: courtruse.press@gmail.com