Писмо до РОС и РРС от АК-Русе и отговор от РРС относно заповедите им по повод извънредното положение и работа на съда

Изх.№49/29.05.2020г.

                                                                                      ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                      НА ОКРЪЖЕН СЪД –  ГР.РУСЕ

                                                                                      ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                      НА РАЙОНЕН СЪД  – ГР.РУСЕ

          Във връзка със Заповед №141/13.05.2020г. на Председателя на Окръжен съд – гр.Русе и Заповед №РД-13-251/14.05.2020г. на Председателя на Районен съд – гр.Русе и с оглед невъзможността адвокатите от Адвокатска колегия – Русе да изпълняват в пълен обем задълженията си по Закона за адвокатурата, Гражданско-процесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс и в изпълнение на Протоколно решение от 28.05.2020г. на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – Русе, отправяме към Вас молба със следните искания:

  • Да бъде увеличен часовия диапазон за посещение от адвокатите на всички канцеларии и служби в Русенския окръжен съд и Русенския районен съд.
  • Да бъде увеличен броя на едновременно допусканите адвокати в деловодствата на Русенския окръжен съд и Русенския районен съд – съответно поне на двама и четири души.
  • Да бъде осигурено помещение /помещения/ за проучване на делата от адвокатите.

                        И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-РУСЕ:/п/ / Адв.С.Коларов/