Решения на АС от заседание на 07.07.2020 год. и писма от АК-Хасково и АК-Смолян

            На 07.07.2020г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Клетви.
 2. Молба /Заявление за вписване в АК Русе
 3. Изготвяне на становище по повод изменение на Наредба 1/2004 за минималните адвокатски възнаграждения
 4. Писма
 5. Дисциплинарни преписки
 6. Разни

              Присъстваха следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Иванка Янчева
 • Адв.Галина Димитрова
 • Адв.Георги Недков
 • Адв.Иван Дочев
 • Адв.Светослав Михов
 • Адв.Светлин Коларов-И.Д. Председател

  и един резервен член – адв.М.Батулова.

            На заседанието присъстваха- Председателят на Дисциплинарен съд при АК Русе- адв.Иван Василев и Председателят на Контролният съвет-адв.Звезделина Рафаилова.

     СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ  :

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

 1. След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването като адвокат , клетва положи адвокат  АБИ ИВАНОВА СТОЯНОВА, съгласно чл.9 ал.2 от Закона за адвокатурата .
 2. След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването като адвокат , клетва положи адвокат  АСЕН ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ, съгласно чл.9 ал.2 от Закона за адвокатурата .
 1. След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването като адвокат , клетва положи младши адвокат  ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА, съгласно чл.9 ал.2 от Закона за адвокатурата .

по точка втора от дневния ред –

І.И.Д Председател докладва молба с вх.№59/29.06.2020г. за вписване като адвокат от Диана Йорданова Йорданова .

Към молбата кандидата е представил :

-Диплом за завършено юридическо образование, рег.№030208/03.04.2007г. издаден от  РУ”Ангел Кънчев”

-Автобиография

-Удостоверение за правоспособност №1679/22.11.2007г.

-Свидетелство за съдимост №3179/08.06.2020г.

-Медицинско удостоверение от25.06.2020г.

-Декларация за липса на пречки по чл.5 ал.2 от ЗА .

-копия от трудова и служебна  книжка

-Длъжностна характеристика  от Община Ценово за длъжността Юрисконсулт

    Съветът след като се запозна с представените от кандидата документи, установи че липсва  длъжността Младши юрисконсулт , която лицето е заемала през периода 03.05.2010г. до м.12.2013г.

  След съвещание

Съветът

РЕШИ

Дава указания на Диана Йорданова Йорданова да представи към документите за вписването и като адвокат длъжностна характеристика като Младши Юрисконсулт за периода от 03.05.2010г до м.12.2013г.

II.Постъпила е заявление от адв.Борислав Българинов , с което уведомява АК Русе, че има нов съдебен адрес в гр.София.

В случай, че адв.Българинов иска смяна на адрес на кантора трябва да се съобрази с изискванията на чл.40 ал.6 от ЗА.

III.Постъпила е молба от адв.Петя Димитрова Петкова, с която иска да не бъде назначавана за служебен защитник и особен представител за периода 01.07.2020г до 01.09.2020г. поради временна нетрудоспособност по болест – молбата е приета за сведение и ще бъде сведена до знанието на комисията работеща по ЗПП.

ІV.Председателят докладва Заявление с вх.№52/29.05.2020г. от адвокат Сияна Великова Великова , ЕГН……… и с л.№………… за вписване на адвокатско съдружие с наименование ”СИ КОНСУЛТ”  в Регистъра на адвокатските съдружия към АК Русе. Адв.Великова е приложила всички необходими документи за вписване на съдружието, а именно:

-Протоколно решение№1 от 03.07.2020г за учредяване на адвокатско съдружие „СИ КОНСУЛТ ” от 26.05.2020г., където в съответствие с указанията дадени от АС Русе  от заседание проведено на  18.06.2020г. променят общият адрес на Съдружието , който има значение и на съдебен адрес на : гр.Русе, бул.”Липник”5 ет.1 офис 28

-Договор за съдружие на адвокатско съдружие „СИ КОНСУЛТ”, където е записан адрес на управление  съдружието, който ще има значение и на съдебен адрес-гр.Русе бул.”Липник”№5 ет.1 оф.28.

  След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №17

На основание чл.52 ал.3 от ЗА, вписва в Регистъра на адвокатските съдружия при АК Русе – адвокатско съдружие „СИ КОНСУЛТ”.

Указва на административния секретар при АК Русе да отрази вписването в Регистъра на адвокатските съдружия към АК Русе.

 Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

По точка три от дневния ред

След като се запозна и обсъди Проекта за изменение на  Наредба 1/2004 за минималните адвокатски възнаграждения изготвен от Висш адвокатски съвет  , Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе

РЕШИ

Подкрепя изготвения от Висш адвокатски съвет проект за изменение на  Наредба 1/2004 за минималните адвокатски възнаграждения.

По точка четири от дневния ред

I.И.Д. Председател докладва за сведение дневния ред на Есенната национална конференция на ВАС, която ще се проведе на 19.09.2020г. в гр.Варна.

II.Писмо от НБПП за формиране работна група със задача „Изработване на методика за оценка на работата на адвокат предоставил правна помощ , и определяне на адвокатското му възнаграждение, въз основа на  количеството и качеството на извършената от него работа”- да се предложи  представител от АК Русе, който да участва в тази група.

Адвокатският съвет реши да се обяви писмото на сайта на Адвокатска колегия Русе. В срок до 24.07.2020г всеки адвокат член на Адвокатска колегия Русе може да направи писмено предложение за представител на АК Русе , който да участва в тази работна група.

По точка пет от дневния ред

Адв. Георги Недков докладва жалба от Валери Стефков Сашев срещу адв Розалина Христова. Жалбоподателя твърди , че адв.Христова не му е оказала защита  пред въззивна инстанция, съобразно приложената от него призовка по ВНОХД№867/2019г на РОС. Той твърди, че е заплатил на адвоката да го представлява по делото.

Адв.Христова е изготвила отговор на жалбата , в който е посочила, че на нея и възложено и се е договорила единствено за проучване на делото , като след това ще бъде внесен хонорар за защита по делото., с което жалбоподателят се е съгласил. Жалбоподателя не и е внесъл дължимия хонорар за защита по делото, поради което тя не се е явила в негова защита пред РОС.

Докладчика адв.Георги Недков , счита че жалбата е неоснователна и адв.Христова е извършила работа , за която  се е договорила с клиента. Поради невнасяне на хонорар за защита от нейна страна пред въззивна инстанция адв.Христова е счела , че жалбоподателя се е отказал от защитата и.

Адв.Недков предлага на съвета да не се образува дисциплинарна преписка срещу адв.Розалина Христова тъй като не е в правомощията на съвета да се намесва в договорните отношения между клиент и адвокат.

Гласували   ЗА—5– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1

По точка шест от дневния ред

И.Д.Председател докладва Писмено съобщение от членовете на АС, КС, ДС при АК-Смолян  до Висш адвокатски съвет относно неизпълнение на решение на Общото събрание на адвокатите в страната проведено на 22.02.2020г. от Ралица Босилкова Негенцова в качеството и на Председател на Висш адвокатски съвет. АС Смолян призовават всички адвокатски колегии в страната да ги подкрепят в протестните им действия, както и да се сведе до знанието на всички членове на колегията протестната подписка  и  писменото съобщение на АК Смолян до Висш адвокатски съвет. Протестните подписки са на адвокатите от АК Смолян и АК Хасково в защита на адв.Татяна Михайлова –Председател на АК Смолян и на адв.Меглена Гунчева Председател на АК Хасково, срещу които има образувани във ВАС дисциплинарни преписки, с твърдяно неизпълнение на решенията на ВАС ,касаещо непревеждане на 50% от събрания членски внос за Висш адвокатски съвет. 

Адв. Иван Дочев предлага считано от 01.06.2020г. Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе да превежда само  50% от дължимия членски внос към ВАС и така по този начин ще изпълни т.2 от приетите решения на Общото събрание на адвокатите в страната. 

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—5– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1

 Да се изпрати писмо до ВАС с препис от протоколното решение от това заседание, с което Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  подкрепя протестните  подписки на АС Смолян и АС Хасково против Решение №2565/12.06.2020г и Решение №2493/29.05.2020г. на Висш Адвокатски съвет и

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе

РЕШИ

 да превежда само  50% от дължимия членски внос към ВАС и така по този начин ще изпълни т.2 от приетите решения на Общото събрание на адвокатите в страната, считано  01.06.2020г.

И.Д председател подложи на гласуване разгледаното Писмено съобщение от членовете на АС, КС, ДС при АК-Смолян  до Висш адвокатски съвет относно неизпълнение на решение на Общото събрание на адвокатите в страната проведено на 22.02.2020г. от Ралица Босилкова Негенцова в качеството и на Председател на Висш адвокатски съвет.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—3– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – 3

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0

 Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе

РЕШИ

Да не подкрепи Писменото съобщение от членовете на АС, КС, ДС при АК-Смолян  до Висш адвокатски съвет относно неизпълнение на решение на Общото събрание на адвокатите в страната проведено на 22.02.2020г. от Ралица Босилкова Негенцова в качеството и на Председател на Висш адвокатски съвет.

Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.