Неприсъствено решение на АК-Русе от 13.07.2020 год.

            На 13.07.2020г., Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе в 14.00ч. проведе свое неприсъствено заседание при следния дневен ред:

  1. Решение на Адвокатски съвет Русе във връзка с позицията на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия  Пловдив от 10.07.2020г.

Участваха  следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе, а именно :

  • И.Д.Председател- адв.Светлин Коларов
  • Секретар- адв.Емил Тодоров
  • И членове :
  • адв.Светослав Михов
  • адв.Ангел Стефанов
  • адв.Иванка Янчева
  • адв.Валентин Вълков
  • адв.Иван Дочев

и адв.Мария Батулова –резервен член

     СЛЕД ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ

„ЗА”- 6   гласа

„ПРОТИВ”-0  гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -1 гласа

    АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ  ПРИЕ СВОЕТО НЕПРИСЪСТВЕНО  РЕШЕНИЕ  :

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

           Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе изразява пълна подкрепа и се присъединява към позицията на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия Пловдив от 10.07.2020г.

                                               И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/

                                                               СЕКРЕТАР :/п/

                                                                ЧЛЕНОВЕ :/п/