Декларация от АК-Пловдив

ДО

АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ

НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

След като дългогодишните усилия да накараме съществуващото статукво във Висшия адвокатски съвет да работи в полза на българското общество и на българската адвокатура, не дават резултат и когато това статукво не зачита волята на върховния орган на адвокатурата –  Общото събрание на адвокатите в страната, ние – представители на органи на Адвокатските колегии на Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Хасково и Смолян на 15.07.2020 година в град Пловдив учредихме инициативен комитет и приехме Декларация за промяна, с която ясно заявяваме, че Председателят на Висшия Адвокатски Съвет и  целият Висш адвокатски съвет нямат юридическата и морална легитимност да ни представляват пред българския народ и институциите на държавата!

Както са поддържали нееднократно нашите предшественици, призванието адвокат изисква от носещите го умствено и нравствено да са в състояние да защитават с достойнство от всякакви посегателства живота, имота, честта, свободата и другите блага на гражаданите, на обществото, а много пъти и на самата държава. Само единна, морално пречистена и силна, Българската Адвокатура е в състояние да изпълни тези свои функции и да донесе така нужните гаранции за демократична и правова държава. Това единство обаче не е в състояние да бъде осигурено от настоящия Председател на Висшия адвокатски съвет и действащите членове на този орган. Същите ПОЛУЧИХА КАТЕГОРИЧЕН ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ от българските адвокати на проведения най-висш форум на Българската адвокатура на 22.02.2020 година в гр.София, а именно Общото събрание на адвокатите от страната и въпреки това, вместо да защитят достойноството си и да подадат незабавно оставки, те продължават с бездействието, с малодушието си, както и с непоследователните и правно неаргументирани свои решения, да пречат на Българската Адвокатура да изпълнява своята мисия и да уронват нейния престиж!

Наред с това считаме, че следва да бъде поставен въпросът за мястото и ролята на единствената конституционно уредената професия в Република България – тази на българския адвокат на широко обществено обсъждане и нашата борба за приемане на нов и модерен Закон за адвокатурата, най-сетне да се увенчае с успех, защото този успех ще е преди всичко за доброто на българските граждани, имащи остра нужда от адекватна защита на своите права и законни интереси.

В момент, когато търпението на цялото общество е изчерпано и искането за справедливост и законност са ясно заявени, когато съзнаваме необходимостта от промяна в правораздавателната система, то неминуемо част от този процес е и промяната в самата Адвокатура,  което е грижа и отговорност на всеки един от нас.

Призоваваме всички Адвокатски съвети и колеги адвокати, които споделят вижданията ни, да се присъединят към нас.

Приложено изпращаме Ви Декларацията за промяна, като апелираме към Вас да я сведете до знанието на адвокатите от Вашата адвокатска колегия и всеки, който е съгласен с изложеното в нея, да я подкрепи с подписа си върху подписката.

Координатор на Инициативния комитет „ЗА ПРОМЯНА“,

Адв.Иван Демерджиев

Приложение :