Протест от АК-Пловдив

ДО

АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Председателя на Висшия Адвокатски Съвет и  целия Висш адвокатски съвет ПОЛУЧИХА КАТЕГОРИЧЕН ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ от българските адвокати на проведения най-висш форум на Българската адвокатура на 22.02.2020 година в гр.София, а именно Общото събрание на адвокатите от страната.

Когато една практика на управление стане не само неадекватна, но и разрушителна за осъществяване на конституционните ни функции, накърнява нашето професионално и човешко достойнство и ни маргинализира в очите на българското общество, наше естествено право е да я променим.

Важни причини, но не единствени, за нашето недоволство са поредица от действия и бездействия на Председателя и Висшия Адвокатски Съвет, изразяващи се в:

‣             Липса на позиция и защита при изявления на лица от изпълнителната, съдебната власт и средствата за масово осведомяване, внушаващи или направо представящи българския адвокат като посредник в корупционния процес,  човек без ценности, готов да служи за постигане целите на клиента независимо с какви средства;

‣             Липсата на реакция при все по-честите нарушения от страна на изпълнителната и съдебна власт на конституционните ни права като адвокати и правата на клиентите ни;

‣             Неизпълнението на редица решения на Общото събрание на адвокатите в страната за изготвянето и внасянето на нов Закона за адвокатурата, съобразен с обществените потребности;

‣            Пълното мълчание във връзка с преустановяване работата на съдилищата и изключването на 13 800 адвокати от мерките на Правителството по подпомагане на бизнеса и работещите в условията на пандемията от COVID-19;

‣            Непрозрачната среща на Председателя на Висшия Адвокатски съвет с Премиера, след което нищо видимо не се случи, както за обществото, така и за всеки български адвокат;

‣            Искането на Висшия Адвокатски съвет да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за хазарта, без видима връзка с професията, и то в момент на обявено извънредно положение;

‣            Липсата на прозрачност, яснота и обосновка при взимане на решения, касаещи всички адвокати в страната;

‣            Липсата на адекватни действия по оптимизиране на дейността на  Единния портал за електронно правосъдие и активното участие на адвокатите в качеството им на основни активни ползватели на портала;

‣ Липсата за законов механизъм за контрол върху решенията на ВАдвС;

‣ Неизпълнение на решения от национални форуми на адвокатурата;

‣ Унизителната отмяна на текстове от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съчетани със забавените и ненавременни решения в тази насока;

‣ И накрая, вместо да се вслуша в благоразумните и конструктивни искания на цели адвокатски колегии от страната, това ръководство започна дисциплинарни репресии срещу председателите на тези колегии. А там, където в съответните колегии бяха избрани от общите събрания на адвокатите председатели и органи на управление, неодобрени от това управление, тези избори бяха отменени на безпринципна основа!

Нашето търпение е напълно изчерпано!

НАШ КОНСТИТУЦИОНЕН ДЪЛГ Е ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИМ НА ТОВА УПРАВЛЕНИЕ НА АДВОКАТУРАТА!

Нека заедно заявим, че Председателят на Висшия Адвокатски Съвет и  целият Висш адвокатски съвет не ни представляват пред българския народ!

Нека сторим това на АДВОКАТСКИ ПРОТЕСТ пред сградата на Висшия адвокатски съвет в гр.София, ул. Калоян на 24.07.2020 година от 10:00 часа, когато е насрочено и заседание на Висшия адвокатски съвет!

Нека се обединим в името на една силна, независима, свободна и самоуправляваща се Адвокатура!

Инициативен комитет „ЗА ПРОМЯНА“ от Адвокатски колегии Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград и Смолян