Писмо за приет проект на Единни вътрешни правила

Уважаеми колеги,

Приложено, прилагаме Ви писмо, изх. № 728/24.07.2020 г. за приетия проект на Единни вътрешни правила, както и приложенията към него.