Становище АК-Русе

Изх.№       /30.07.2020г.

                                                                         ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                          НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

                                                                          Г-ЖА РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

                                                                            ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА

                                                                           ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

             КОПИЕ: ДО АДВОКАТСКИТЕ  КОЛЕГИИ                                           

   С Т А Н О В И Щ Е

     НА

        АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ

На 30.07.2020г Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе своето редовно заседание, на което обсъди проекта за Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, изготвен от Висшия адвокатски съвет. След обсъждането бе прието следното решение:

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе категорично се противопоставя на предложеният проект за Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на каквито и да било други подобни правила, уреждащи задължения за адвокатите във връзка с нормите на ЗМИП.

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе счита, че въведените със ЗМИП норми, касаещи адвокатската професия, са в пълен разрез със същността, принципите  и духа на тази професия, основаваща се на доверието между клиент и адвокат. Адвокатската професия е конституционно закрепена в нормата на чл.134 от Конституцията на Република България, съгласно която Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Организацията и реда на дейността на Адвокатурата, съобразно чл.134 ал.2 от Конституцията, се уреждат със закон.

Съобразно чл.2 ал.1 от Закона за адвокатурата, Адвокатурата осъществява дейността си в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка. Основен елемент в отношенията между адвокат и клиент е задължението на адвоката да пази адвокатска тайна, изрично регламентирано в разпоредбата на чл.45, ал.1 от Закона за адвокатурата и в чл.5, ал.1 и ал.2 от Етичния кодекс на адвоката. Това задължение всеки адвокат поема още с полагането на клетвата, която е регламентирана в чл.9, ал.1 от Закона за адвокатурата.

Предвид гореизложеното, считаме че нормите на ЗМИП и ЗМФТ в частта им, касаеща дейността на адвокатите, са противоконституционни. Ето защо и с оглед на правомощията на Висшия адвокатски съвет по чл.150, ал.4 от Конституцията на Република Бълагария, отправяме до Вас искане да сезирате Конституционния съд и същият да обяви за противоконституционни текстовете от ЗМФТ и ЗМИП, касаещи упражняването на адвокатската професия.

   Считаме, че основната задача на Висшия адвокатски съвет е да защитава правата и интересите на съсловната организация Адвокатура и да създава условия за нормалното упражняване на адвокатската професия в рамките на конституционно и законово регламентираните основни принципи за нея.

30.07.2020г.                                     И.Д.Председател : адв.Светлин Коларов

  Гр.Русе