Решения от 30.07.2020 год.

ПРОТОКОЛ 12

            На 30.07.2020г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Изготвяне на становище по Проект за Единни правила на ВАС за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на терорзма
 2. Молба /Заявление от адвокати за вписване/отписване в/от АК Русе, вписване в Регистъра на НБПП
 3. Писма- НБПП-разпределение на постъпление по чл.19 от ЗПП за второто тримесечие на 2020г.
 4. Дисциплинарни преписки
 5. Разни

-Благодарствено писмо от адв.Лиляна Владимирова

-оферти климатици

              Присъстваха следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Иванка Янчева
 • Адв.Ангел Стефанов
 • Адв.Емил Тодоров
 • Адв.Валентин Вълков
 • Адв.Галина Димитрова
 • Адв.Светослав Михов
 • Адв.Светлин Коларов-И.Д. Председател

  и един резервен член – адв.М.Батулова.

            На заседанието присъстваха- Председателят на Дисциплинарен съд при АК Русе- адв.Иван Василев и Председателят на Контролният съвет-адв.Звезделина Рафаилова.

     СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ  :

по точка първа от дневния ред –

              Да се изготви становище от Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе и същото да се изпрати до ВАС с копие до всички адвокатски колегии в страната със следният текст:

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе категорично се противопоставя на предложеният проект за Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и на каквито и да било други подобни правила, уреждащи задължения за адвокатите във връзка с нормите на ЗМИП.

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе счита, че въведените със ЗМИП норми, касаещи адвокатската професия, са в пълен разрез със същността, принципите  и духа на тази професия, основаваща се на доверието между клиент и адвокат. Адвокатската професия е конституционно закрепена в нормата на чл.134 от Конституцията на Република България, съгласно която Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Организацията и реда на дейността на Адвокатурата, съобразно чл.134 ал.2 от Конституцията, се уреждат със закон.

Съобразно чл.2 ал.1 от Закона за адвокатурата, Адвокатурата осъществява дейността си в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка. Основен елемент в отношенията между адвокат и клиент е задължението на адвоката да пази адвокатска тайна, изрично регламентирано в разпоредбата на чл.45, ал.1 от Закона за адвокатурата и в чл.5, ал.1 и ал.2 от Етичния кодекс на адвоката. Това задължение всеки адвокат поема още с полагането на клетвата, която е регламентирана в чл.9, ал.1 от Закона за адвокатурата.

Предвид гореизложеното, считаме че нормите на ЗМИП и ЗМФТ в частта им, касаеща дейността на адвокатите, са противоконституционни. Ето защо и с оглед на правомощията на Висшия адвокатски съвет по чл.150, ал.4 от Конституцията на Република България, отправяме до Вас искане да сезирате Конституционния съд и същият да обяви за противоконституционни текстовете от ЗМФТ и ЗМИП, касаещи упражняването на адвокатската професия.

   Считаме, че основната задача на Висшия адвокатски съвет е да защитава правата и интересите на съсловната организация Адвокатура и да създава условия за нормалното упражняване на адвокатската професия в рамките на конституционно и законово регламентираните основни принципи за нея.

по точка втора от дневния ред –

І.И.Д Председател докладва молба с вх.№59/29.06.2020г. за вписване като адвокат от Диана Йорданова Йорданова .

Към молбата кандидата е представил :

……………………………………………………………………………..

 След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №18

Вписва ДИАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА с ЕГН ……………….. В Регистъра на Русенска адвокатска колегия като адвокат.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

IІ.И.Д Председател докладва молба с вх.№70/30.07.2020г. за вписване като адвокат от Николай Александров Николов .

Към молбата кандидата е представил :

……………………………………………………

 След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №19

Вписва НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ  с ЕГН ……………. в Регистъра на Русенска адвокатска колегия като адвокат.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

III.Постъпило е искане от адв.Стефан Боров за вписване на сътрудник, с който той е сключил трудов договор за изпълняване на тази длъжност.

 След съвещание и проведено гласуване :

„ЗА” – 7

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет

 РЕШИ

Таня Стефанова Борова следва да бъде вписана в Регистъра на сътрудниците като адвокатски сътрудник по партидата на адв.Стефан Боров.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

IV.Докладвана бе молба от адв.Димитър Владимиров Ненов за отписване от Регистъра на адвокатите вписани в АК Русе.

След съвещание и проведено гласуване :

„ЗА” – 7

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет взе

РЕШЕНИЕ№20

ОТПИСВА адв.Димитър Владимиров Ненов от Регистъра на адвокатите вписани в АК Русе.

           Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

      Решението не подлежи на обжалване.

V.И.Д Председател докладва молба с вх.№65/27.07.2020г. от Ралица Мирославова Николова  за преместване в Регистъра  на  адвокатите вписани в АК Русе от Регистъра на младшите адвокати. Същата е придобила две години юридически стаж и следва да бъде вписана като адвокат.

Към молбата кандидата е представил :

……………………………………………………

 След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №21

Вписва Ралица Мирославова Николова  с ЕГН ……………. в Регистъра на Русенска адвокатска колегия като адвокат.

Указва на административният секретар да отрази промените в Регистъра на Русенска адвокатска колегия.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

V.И.Д Председател докладва молба с вх.№66/17.07.2020г. от Деница Красимирова Петрова  за преместване в Регистъра  на  адвокатите вписани в АК Русе от Регистъра на младшите адвокати. Същата е придобила две години юридически стаж и следва да бъде вписана като адвокат.

Към молбата кандидата е представил :

……………………………………………………

 След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №22

Вписва Деница Красимирова Петрова  с ЕГН ……………. в Регистъра на Русенска адвокатска колегия като адвокат.

Указва на административният секретар да отрази промените в Регистъра на Русенска адвокатска колегия.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

VI. И.Д.Председател докладва молба от адв.Асен Василев Станчев за вписване в Регистъра на адвокати работещи по ЗПП.

 След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът

РЕШИ

Заявлението да се изпрати на НБПП заедно със становище, за да бъде вписан адв.Асен Василев Станчев в Националния регистър за правна помощ.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

По точка три от дневния ред

  Секретарят на Адвокатски съвет при Адвокатка колегия Русе докладва постъпило възнаграждение  от НБПП съгл. чл.19 от ЗПП в размер на …….. лв. за второто тримесечие на 2020г.

Предлага следното разпределение :

За работещите членове на АС и АК  – ……. лв.

 • Галина Димитрова-  … лв.
 • Ангел Стефанов -… лв.
 • Иван Дочев  -…. лв.
 • Адв.колегия – ….. лв.

За служителките работещи по правна помощ и разноски  – ….. лв.

 • Ирина Димитрова … лв.
 • Симона Стоянова -…. лв.
 • Разноски по ПП-…. лв.

Общо за Адвокатската колегия – …. лв.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът

РЕШИ

ПРИЕМА така посоченото разпределение и указва на счетоводителя да изплати сумите през месец юли.2020г.

По точка четири от дневния ред

   Адв. Светослав Михов  докладва сигнал от Иван Кънев Георгиев срещу адв. Мария Чорбаджийска.

   В сигнала си г-н Георгиев описва накратко хода на приключилото  с влязло в сила решение  гр.д№3216/2018г на РРС, предмет на което било делба на недвижим имот. Иван Георгиев посочва, че адв.Чорбаджийска – процесуален представител на друг съделител отказва да посочи банкова сметка на своя доверител, по която Георгиев да внесе средствата за уравняване на дяловете. Г-н Георгиев е открил по служебен път банкова сметка, по която да преведе дължимите средства, след което е изпратил уведомление по телепоща на адв.Чорбаджийска, което тя не е получила.

   Адв.Чорбаджийска дава обяснение , в което посочва, че след влизане на съдебното решение се е оттеглила като адвокат на другият съделител в края на 2019г. Не поддържа връзка с него нито има информация за банковата му сметка. Тези обстоятелства тя е изложила и пред Иван Георгиев.

    Освен това, независимо че АС Русе няма задължение да съдейства за разменяне на книжа между страните и техните  процесуални представители, в хода на съдебното производство или след неговото приключване, то запознавайки адв.Чорбаджийска с внесения на 08.06.2020г сигнал и приложенията към него, то последната е получила информацията, която Иван Георгиев  настоява да и бъде предадена.

Адв.Михов предлага на съвета да не се образува дисциплинарна преписка срещу адв.Мария Чорбаджийска тъй като счита, че адвоката не е нарушила текст от ЗА или ЕКА.

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0

Адвокатският съвет ОТКАЗВА да образува дисциплинарно производство срещу адв.Мария Чорбаджийска поради липса на нарушения по ЗА и ЕКА.

Указва на административният секретар  да  уведоми Иван Кънев Георгиев за взетото решение от АС Русе.

Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

По точка пет от дневния ред

I.И.Д. Председател запозна съвета с постъпило благодарствено писмо от адв.Лиляна Владимирова след като и бе отпусната финансова помощ съобразно единните критерии на АК Русе .

II. И.Д.Председател докладва постъпили три оферти за климатици. Същите за неразделна част от протокол №12/30.07.2020г

 След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът

РЕШИ

Да бъдат закупени 2 бр. климатици марка ТOSHIBA като приема , че офертата на ТЕХНОПОЛИС е най-благоприятна и отговаря на  изискванията на АС Русе за цена и качество.

Заседанието изчерпи дневния ред и бе закрито в 14.30 часа .

                                                                     И.Д Председател :/п/

                                                                                  Секретар :/п/

                                                                                   Членове :/п/