Противоконституционност на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Здравейте, колеги,

От СНЦОП „ЕЛЕКТРОННА НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО“ /ЕНАПС/ изготвихме сигнал до Висшия адвокатски съвет и Президента, в който сме изложили съображения за противоконституционност на чл.4, т.15 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и искане да бъде подадена конституционна жалба пред Касационния съд.

Изпращаме сигнала и на Вас, за да се запознаете с него и да го подкрепите, ако споделяте част или всички основания за противоконституционност на чл.4, т.15 от ЗМИП.

Считаме, че е добре той да бъде качен на сайта на АК и евентуално /по Ваша преценка/ изпратен до всички членове, с възможност тези, които не са съгласни с него, да Ви върнат изричен отговор.

Подкрепата на този сигнал от повече АК ще даде ясен знак за необходимостта от спешно подаване на конституционна жалба, с цел изясняване на задълженията и положението на всеки адвокат, включително членовете на Вашата колегия.

В този смисъл всяка подкрепа е ценна!

Оставаме на разположение за обратна връзка!

Адв. Ивелина Владимирова – секретар и представляващ ЕНАПС