Протокол от 29.10.2020 год.

ПРОТОКОЛ №16

            На 29.10.2020г., от 13.00 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Клетва
 2. Молби/Заявления от адвокати за вписване / отписване от АК Русе
 3. Обсъждане на Решението на АС Русе от 07.07.2020гза задържане на част от членският внос към ВАС и писмо на ВАС с изх.№1071/20.10.2020г.
 4. Писма –НБПП, РОС
 5. Разпределение на сумата по чл.19 от ЗПП за третото тримесечие на работещите по ЗПП.
 6. Дисциплинарни преписки
 7. Разни
 8. Писмо от Апелативен съд –гр.Велико Търново

              Присъстваха следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

 • Адв.Иванка Янчева
 • Адв.Валентин Вълков
 • Адв.Галина Димитрова
 • Адв.Светослав Михов
 • Адв.Георги Недков-Зам. Председател
 • Адв.Ангел Стефанов

  и един резервен член – адв.М.Батулова.

            На заседанието присъстваха- Председателят на Дисциплинарен съд при АК Русе-адв.Иван Василев и Председателят на Контролният съвет-адв.Звезделина Рафаилова.

по точка първа от дневния ред –

І. След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването като адвокат, клетва положи адвокат ПЕТЯ БОГОМИЛОВА ИВАНОВА съгл. чл.9 ал.2 от Закона за адвокатурата.

      по точка втора от дневния ред

         I.Председателят  докладва, че в съответствие с дадените указания на заседанието от 08.10.2020г. на Александър Весков Йорданов  да предостави справка от ТД на НАП с какво работно време е работил на длъжността Юрисконсулт във ВАРБЕЛ ЕООД и в МОЛД – ТРЕЙД ЕООД и за какъв период, справка от ТД на НАП за регистрация на трудов договор във ВАРБЕЛ ЕООД и  МОЛД – ТРЕЙД ЕООД както и копия от трудовите договори от ВАРБЕЛ ЕООД и МОЛД – ТРЕЙД ЕООД и заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с ВАРБЕЛ ЕООД и в МОЛД – ТРЕЙД ЕООД.

На днешното заседание кандидата е представил  Удостоверение за декларирани данни  издадено от ТД на НАП, от където е видно , че кандидата е работил на 8чвъв  ВАРБЕЛ ЕООД и на 8 часа в МОЛД – ТРЕЙД ЕООД. Кандидата е предоставил ТД№78/13.08.2012г. сключен между него и ВАРБЕЛ ЕООД на 13.08.2012г и Заповед№112 за прекратяване на трудовото правоотношение с ВАРБЕЛ ЕООД на 19.11.2014г. Кандидата е предоставил ТД№1/18.09.2015г. сключен между него и МОЛ ТРЕЙД ЕООД на 18.09.2015г и Заповед№1 за прекратяване на трудовото правоотношение с МОЛ ТРЕЙД ЕООД на 30.11.2018г.

 След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №26

Вписва АЛЕКСАНДЪР ВЕСКОВ ЙОРДАНОВ  с ЕГН  ………………………………  В Регистъра на Русенска адвокатска колегия като адвокат.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

II.И.Председател докладва молба с вх.№115/20.10.2020г. за вписване като адвокат от Владислав Росенов Иванов .

Към молбата кандидата е представил :

-Диплом за завършено юридическо образование, рег.№……………. издаден от  РУ”Ангел Кънчев”

-Автобиография

-Удостоверение за правоспособност №…………………..

-Свидетелство за съдимост №……………………….

-Медицинско удостоверение от20.10.2020г.

-Декларация за липса на пречки по чл.5 ал.2 от ЗА .

– Сертификат за придобита образователна и научна степен „доктор по право” от 30.09.2020г.

 След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №27

Вписва ВЛАДИСЛАВ РОСЕНОВ ИВАНОВ с ЕГН…………………… В Регистъра на Русенска адвокатска колегия като младши адвокат.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

ІII.Председателят докладва Заявление с вх.№104/23.10.2020г. от адвокат Сияна Великова Великова , ЕГН………………. и с л.№………………. за вписване на адвокатско съдружие с наименование ”ДЕ ЮРЕ ПРО”  в Регистъра на адвокатските съдружия към АК Русе. Адв.Великова е приложила всички необходими документи за вписване на съдружието, а именно:

-Протоколно решение№1 от 22.10.2020г за учредяване на адвокатско съдружие „ДЕ ЮРЕ ПРО ” с общ адрес на Съдружието, който има значение и на съдебен адрес на: гр.Русе, бул.”Липник”5 ет.1 офис 28

-Договор за съдружие на адвокатско съдружие „ДЕ ЮРЕ ПРО”, където е записан адрес на управление  съдружието, който ще има значение и на съдебен адрес-гр.Русе бул.”Липник”№5 ет.1 оф.28.

  След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №28

На основание чл.52 ал.3 от ЗА, вписва в Регистъра на адвокатските съдружия при АК Русе – адвокатско съдружие „ДЕ ЮРЕ ПРО”.

Указва на административния секретар при АК Русе да отрази вписването в Регистъра на адвокатските съдружия към АК Русе.

 Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

IV.Във връзка със заявлението от адв.Асен Василев Станчев за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на основание чл.23 ал.1 от ЗА, поради избирането му на длъжност –Старши юрисконсулт по служебно правоотношение в отдел ”Административно и правно обслужване ” в РЗОК-Русе и след полученият заверен препис на Заповед №1/08.10.2020г.  на Управителя на НЗОК, с която е назначен Асен Василев Станчев на длъжност „Старши юрисконсулт ” в отдел „Административно и правно обслужване” на РЗОК-Русе и същият е встъпил в длъжност на 12.10.2020г.

    Искането на адв.Асен Василев Станчев за временно преустановяване упражняването на  адвокатската професия е недопустимо.

След съвещание и обсъждане

„ЗА” – 7

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет

 РЕШИ

ОТКАЗВА временно преустановяване на адвокатската професия на адв.Асен Василев Станчев тъй като не са налице предпоставките на чл.23 от Закона за адвокатурата.

    Адвокатският съвет предвид данните към заявлението се самосезира на основание чл.22 ал.1 т.2   във вр. с чл5 ал2 т.2 и т.3 от ЗА , поради което на основание чл.22 ал.2  от ЗА поканва адв.Асен Станчев на следващото заседание на Адвокатският съвет за изслушване.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет. Председателят  на КС при АК Русе присъства на заседанието, така че КС се счита за уведомен.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

По точка три от дневния ред

 И.Д.Председателят на Контролния съвет докладва участието си на семинара на Контролните съвети организиран от Висш контролен съвет .На този семинар е обсъдено решението на Висш адвокатски съвет от 09.10.2020г. , съгласно което на адвокати , които не са изпълнили задължението си за плащане на вноските за 2020г. да не се предоставят стикери за 2021г., чрез които се извършва ежегодна заверка на адвокатската карта съгл. чл.9 ал.5 от ЗА.

     На свое заседание от 07.07.2020г Адвокатският съвет при Адвокатска колеги Русе  по т.6 от дневния ред взе решение да превежда само 50% от събрания дължим членски внос към ВАС и така да изпълни т.2 от приетите решения на Общото събрание на адвокатите в страната, считано от 01.06.2020г.

    Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе поставя на гласуване въпроса дали да отмени своето решение от 07.07.2020г по т.6 от дневния ред за задържане на 50 % от събрания дължим членски внос към ВАС.

Гласували :

 „ЗА” – 6

„ПРОТИВ”-1

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет

 РЕШИ

ОТМЕНЯ своето  решение по т.6 от дневния ред на заседание от 07.07.2020г. и

РЕШИ

ДА СЕ ПРЕВЕДЕ натрупаната събрана сума за членски внос към ВАС до м.Октомври включително и от месец Ноември да се извършват регулярни плащания.

Към справката докладвана от и.д.председател за невнесеният членски внос към ВАС е приложен списък на адвокати неплатили повече от две вноски към АС и ВАС.

    Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе гласува да се отправи покана чрез сайта на колегията към адвокатите, които дължат членски внос да изпълнят своите задължения в седем дневен срок от обявяването и, в противен случай  адвокатският съвет ще  пристъпи към образуване на дисциплинарни производства.

 „ЗА” – 7

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет

 РЕШИ

       Да бъде поставена покана на сайта на колегията към адвокатите, които дължат членски внос да изпълнят своите задължения в седем дневен срок от обявяването и, в случай, че не се изпълнят предписанията  адвокатският съвет ще  пристъпи към образуване на дисциплинарни производства.

По точка четири от дневния ред

И.Д.Председател докладва писма за сведение от :

 • НБПП- вписване на мл.адв.Христина Йорданова Маринова в НРПП
 • РОС- покана за тържествено отбелязване на 80 години от откриването на Русенската съдебна палата
 • Писмо от Община Русе за тържествено откриване на обновения Пантеон на възрожденците на 30.10.2020г и писмо за отлагане на церемонията поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.
 • Писмо от ВАС  с приложен препис от решение на ВКС по гр.д№1193/2020 по жалба против решение на Избирателна комисия при АК Русе за избор на председател на АК Русе.

По точка пет от дневния ред

  И.Д.Председател докладва изготвено от секретаря на Адвокатски съвет при Адвокатка колегия Русе разпределение на постъпилото  възнаграждение  от НБПП съгл. чл.19 от ЗПП, коетое  в размер на ….. лв. за третото тримесечие на 2020г.

За работещите членове на АС и АК -…… лв.

 • Валентин Вълков- ….. лв.
 • Иванка Янчева ….. лв.
 • Светослав Михов  …… лв.
 • Адв.колегия – ……. лв.

За служителките работещи по правна помощ и разноски – ……. лв.

 • Ирина Димитрова ….. лв.
 • Симона Стоянова -……. лв.
 • Разноски по ПП-  ……. лв.

Общо за Адвокатската колегия – ……. лв.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът

РЕШИ

ПРИЕМА така посоченото разпределение и указва на счетоводителя да изплати сумите през месец октомври .2020г.

По точка шест от дневния ред

I.Адв.Иванка Янчева докладва жалба от Георги Гинев Георгиев срещу адв.Пламен Маринов.В жалбата си жалбоподателят  твърди, че е заплатил на адвоката сумата от 1200 лв., срещу което се твърди , че не е получил от адвоката „ никакви свършени услуги за тази стойност”. Към жалбата е приложил копие от договор за правна помощ и защита №0150094/28.12.2018г между него и адвоката.В точка две от договора е указан предмета на договора- представителство пред РРС и окръжна следствена служба.

Жалбата е връчена на адв.Маринов на 20.07.2020г , но същият до този момент не е представил писмен отговор.Няма други доказателства.

В жалбата на Георгиев не са посочени никакви конкретни обстоятелства относно поетите от адвоката задължения по договора за правна защита и тяхното неизпълнение.В договора не е посочен номер на досъдебно производство или номер на дело , за да се извърши проверка за извършената работа на адвоката.

   При тези данни по преписката адв.Янчева счита , че не са налице достатъчно данни , от които да се направи основателно предположение за извършване на дисциплинарно нарушение от страна на адв.Пламен Маринов. Предлага на Адвокатският съвет да откаже да образува дисциплинарно производство срещу адв.Пламен Маринов.

 Жалбоподателят иска да му бъде възстановена сумата, която е заплатил на адвокат Маринов. Евентуално връщане на платената сума на адвоката поради неизпълнение на поетото задължение би могло да се претендира по общия исков ред.

Адв.Янчева предлага на съвета да откаже да се образува дисциплинарно производство срещу адв.Пламен Маринов.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът

РЕШИ

ОТКАЗВА да се образува дисциплинарно производство тъй като не са налице достатъчно данни, от които да се направи основателно предположение за извършване на дисциплинарно нарушение от страна на адв.Пламен Маринов.

    II.И.Д.Председател докладва изготвеното от адв.Емил Тодоров становище по сигнал от адв.Георги Амурджиев от АК-Варна, съдържащ твърдения за допуснати дисциплинарни нарушения от адв.Иво Пазарджиев.По посоченото дело адв.Пазарджиев е изготвил жалба от името на клиента си против Определение , с което е допуснато обезпечение на предявен иск от ищеца преставляван от адвАмурджиев.В договора за правна помощ приложен към жалбата адв.Пазарджиев е посочил адвокатско възнаграждение в размер на 100 лв.

В сигнала си до РАК адв.Амурджиев е навел твърдения, че така посоченото възнаграждение е в нарушение на чл.7 ал.7 от Наредба №1/2004г. на ВАС и деянието покрива признаците на дисциплинарно нарушение, предвидено и наказуемо съобразно чл.132 т.5 от ЗА.

Адв.Пазарджиев е подал писмен отговор в срок, в който  не се оспорва, че той е изготвил Жалбата против Определението, но твърди, че ангажимента му се е свеждал само до изготвяне на тази жалба, без да включва процесуално представителство по делото, още повече , че произнасянето по жалбата е в закрито заседание без призоваване и явяване на страните.

Адв.Тодоров след извършена проверка по сигнала счита , че сигнала е неоснователен и предлага да не се образува дисциплинарно производство тъй като не е налице нарушение по чл. 132 т.5 от ЗА.

След съвещание, обсъждане  и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът

РЕШИ

  Счита, че при определяне на дължимото адвокатско възнаграждение от адв.Иво Пазарджиев е налице нарушение на реда  за определяне на адвокатско възнаграждение съгласно  Наредба 1/2004 на ВАС. Адвокатският съвет счита че при определянето на адвокатското възнаграждение за извършената от адв.Пазарджиев работа следва да бъде съобразено с нормата на чл.11 от Наредба 1/2004 на ВАС като адвокатското възнаграждение следва да бъде минимум на сумата от 200 лв.Поради това АС счита , че е налице формално извършено дисциплинарно нарушение от адв.Пазарджиев. Предвид изложените от него мотиви в обяснението и съобразявайки размерите на дължимото и заплатено адвокатско възнаграждение ас счита, че се касае за маловажен случай  за нарушение по смисъла на чл. 137 от ЗА, поради което предлага на Председателя на Дисциплинарния съд на се възползва от правомощията си  по чл.133 ал.4 от ЗА за отправяне на лично предупреждение на провинилия се адвокат.

И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ АДВ.СВЕТЛИН КОЛАРОВ НАПУСНА ЗАСЕДАНИЕТО

По точка седем от дневния ред

          Адв. Георги Недков докладво писмо с изх.№1011671/23.10.2020г от Апелативен съд гр.Велико Търново. С протоколно определение от 21.10.2020г по В.ГР.Д359/2019г по описа на Аплативен съд Велико Търново, с което се иска оригинала на протокола №14/08.10.2020г от заседание на Адвокатска колегия Русе както и заверка дали решението на съвета по т.6 от дневния ред  е влязло в сила.

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0

            Адвокатският съвет

РЕШИ

Да се изпрати оригинала от протокола за послужване и след като бъде извършена съответната справка да бъде върнат тъй като същия се прилага в протоколна книга, която подлежи на архивиране след 31.12.2020г.

Срещу решение по т.6 от дневния ред от заседание на Адвокатския съвет от 08.10.2020г. има подадена  жалба, която е изпратена на Висш адвокатски съвет.

Заседанието изчерпи дневния ред и бе закрито в 14.30 часа .

                                                                     И.Д Председател :/П/

                                                                                  Секретар :/П/

                                                                                   Членове :/П/