Декларация

Изх. №127/06.11.2020г.                

                                                                                      ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

                                                                                             НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                      ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                                                      ДО ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

                                                                    КОПИЕ:  ДО АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ

                                                                                             В  СТРАНАТА

                                           Д Е К Л А Р А Ц И Я

                                                           ОТ

                                        АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ

                            ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В средствата за масова информация е тиражирана информация за предстоящото обсъждане на изменение и допълнение на Закона за мерките и дейностите по време на извънредно положение /В бр.28 от 24.03.2020г./, част от които предвиждат съдилищата в Република България да преустановят провеждане на открити съдебни заседания за периода от 15 ноември  до 31 декември 2020г., а насрочените такива да бъдат отсрочени за нови дати, но не по-късно от 15 юли 2021г. Посочената цел на обмисляната законодателна промяна е да се спре разпространението на COVID 19 сред магистратите и съдебните служители.

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия-Русе счита, че подобна мярка е несъразмерна и неоправдана.

Принудителното излизане на всички съдилища в съдебна ваканция ще доведе до неоправдано забавяне на образуваните вече дела и до напрежение между страните по тях. Насрочването на отложените съдебни производства и образуването на нови дела по време на съдебната ваканция (както вече станахме свидетели след 13.05.2020г.), ще предизвика застъпване на съдебни заседания, съответно струпване на значителен брой страни и адвокати пред съдебните зали. Именно тези струпвания на хора, предвид масовата практика на съдилищата в страната да се насрочат по няколко дела за един и същи час или през интервал от 5-10 минути, ще създаде нова реална опасност от разпространение на COVID 19. Пренасрочванията на отложените дела и насрочването на новообразуваните такива, ще доведе до създаване на затруднения за нормалното функциониране на съдебната система, както и ще създаде изключителни затруднения в упражняване на адвокатската ни професия. Ние считаме, че една от мерките, които следва да бъда последователно спазвани, е създаване на организация за насрочване на дела в разумен интервал между тях, за да се ограничи струпването на хора в съдебните зали.

Адвокатският Съвет на Адвокатска колегия-Русе подкрепя изцяло позициите на Адвокатските колегии, както и на Висшия Адвокатски Съвет, които излязоха със становища срещу обявяване на съдебна ваканция в периода 15.11.2020г. – 31.12.2020г., като ние също считаме, че вместо обявяване на съдебна ваканция могат да бъдат създадени специални процесуални правила по време на извънредна епидемична обстановка, които, от една страна, да стимулират електронната комуникация между съда и страните и да ограничат физическото присъствие на множество хора в съдилищата, а от друга страна – да гарантират реалното участие на страните и техните процесуални представители по делата, а именно: уреждане на възможност всички съдебни книжа да бъдат подавани до и от съдилищата по електронен път; въвеждане на възможност по искане на страните делата да бъдат разглеждани в закрито заседание; използване на видео-конферентна връзка по искане на някоя от страните или по инициатива на съда със съгласие на страните; въвеждане на специално правило, представляващо абсолютно основание за отлагане на насрочено открито съдебно заседание по причини, свързани със заразата от COVID 19, когато за страната или за нейния представител е налице пречка за явяване поради заболяване, поставяне под карантина, изолация или поради други принудителни административни мерки наложени от Закона за здравето, които препятстват явяването им в съда.

Адвокатският съвет при Адвокатска Колегия-Русе счита, че незабавно трябва да бъдат приети и реални мерки за включване на лицата, упражняващи адвокатска професия, в пакета от икономически мерки, в това число в предвидените мерки по Закона за действията по време на извънредно положение, както и в мерките, регламентирани в Постановлението на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации. Считаме, че като мярка за подпомагане на адвокатите следва да бъде обсъден и вариант за увеличаване на нормативно признатите им по закон разходи, като същите от 25% да бъдат увеличени на 50%, считано от 01.01.2020г.

     Водими от горното, ДЕКЛАРИРАМЕ, че ако бъдат приложени мерки за принудителна съдебна ваканция, без да бъдат отчетени интересите на адвокатите и гражданите, сме решени да отстояваме законните си права, включително и чрез предприемане на ефективни действия.

06.11.2020г.                                       И.Д.Председател :/п/

  Гр.Русе                                                               /адв.Светлин Коларов /