Протоколни решения от 17.12.2020 год.

На 17.12.2020г., от 14.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Избор на Зам.председател и Секретар на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе
 2. Клетви
 3. Избор на представители на АС Русе по финансовата и стопанска дейност.
 4. Определяне на график на редовните  заседания на АС Русе.
 5. Разпределяне на работата в Адвокатският съвет при АК Русе
 6. Молби на адвокати за вписване/ отписване в/от АК Русе и за еднократна финансова помощ на новородено дете.
 7. Закриване на сметка в ДСК и прехвърляне на средствата в сметката в ОББ
 8. Разни

     Участваха  всички редовни членове на Адвокатски съвет Русе, именно :

Председател- адв.Ангел Стефанов

И членове :

 • адв.Галина Димитрова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Звезделина Рафаилова
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Светослав Михов

        На заседанието присъстваха и новоизбраният председател на Дисциплинарен съд при АК Русе – адв.Красимира Кьорангелова и новоизбрания председател на Контролен съвет при АК Русе – адв.Пламен Георгиев.

     СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ  :

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

1.След проведено гласуване

„ЗА” – 8

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 1

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  определя за Зам. Председател на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе – адв.Галина Асенова Димитрова.

1.1.След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  определя за Секретар  на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе – адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

І. След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването като адвокат, клетва положи адвокат АЛЕКСАНДЪР ВЕСКОВ ЙОРДАНОВ съгл. чл.9 ал.2 от Закона за адвокатурата.

ІI. След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването като адвокат, клетва положи адвокат ВЛАДИСЛАВ РОСЕНОВ ИВАНОВ съгл. чл.9 ал.2 от Закона за адвокатурата.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

1.След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

СЪВЕТЪТ НА РУСЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ  да се представлява от Председателя – Ангел Йорданов Стефанов и Секретаря Звезделина Рафаилова Рафаилова с право да се разпореждат със сметката в ОББ АД и ДСК ЕАД  и да подписват всички документи заедно.

При отсъствие на председателят –АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ да се замества  от зам.председателя ГАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА при отсъствие на  секретаря –ЗВЕЗДЕЛИНА РАФАИЛОВА РАФАИЛОВА, документите да се подписват от адв.ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ.

Да се изготвят  и представят   спесимени на подписите им в ОББ АД и ДСК ЕАД клон гр.Русе.

1.2 След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

     Председател и секретар, Зам.председател и адв.Иван Василев- съобразно предишното взето решение –  да имат оперативна самостоятелност при разходване на средства за неотложни дейности по поддръжка на офиса до 500 лв. за всеки отделен случай, но не повече от 5000 лв. за една финансова година.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

1.След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

      Съгл. разпоредбата на чл. 88 ал.1 от ЗА -Определя всеки първи и трети четвъртък от месеца в 13.30 часа да се провеждат редовните заседания на Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе.

      С оглед епидемиологичната обстановка в страната, и наложените мерки  от  здравните власти заседанията могат да бъдат и неприсъствени. За валидно гласуване ще се счита и отговор от индивидуалната електронна поща на адвоката член на АС Русе  до електронната поща на Адвокатската колегия Русе.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

Съобразно чл.89, 90 и 92 от ЗА разпределя работата на членовете на съвета както следва :

1.1.ПРЕДСЕДАТЕЛ : – Представлява колегията , организира и ръководи цялостната дейност на адвокаския съвет. Свиква и председателства заседанията на адвокатския съвет.

1.2ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : – Замества председателя и отговаря за сайта на колегията, връзките с обществеността и медиите.

1.3.СЕКРЕТАР :Ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на адвокатския съвети финансово стопанската дейност.Организира заседанията и подготвя материалите за тях. Ръководи работата на служителите и помощния персонал.

1.4.Организиране на правната помощ по реда на ЗПП и упражняване на контрол върху дейността на членовете на колегията – адв.Иван Василев

1.5.Защита на професионалните права на адвокатите, нелоялната конкуренция – адв.Елеонора Караиванова.

1.6.Дисциплинарна дейност- приемат сигнали, жалби против адвокати, отговарят за изпълнение на същите, поддържат дисциплинарни обвинения- адв.Светлин Коларов и адв.Светослав Михов

1.7.Връзки с ЦОА „Кръстю Цончев”, организиране на семинари- адв.Мария Букурова.

1.8.Член на АС Русе отговарящ за материалната база на колегията и организирането на тържества – адв.Златан Златанов.

2.След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

Приема да се сформират две групи от членове на Адвокатски съвет  работещи по правната помощ .

 1. група- адв.Мария Букурова, адв.Елеонора Караиванова, адв.Светослав Михов
 2. група –адв.Иван Василев, адв.Светлин Коларов , адв.Златан Златанов.

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

ОТПИСВА адв.Малина Русева Караджова от Регистъра на Русенската адвокатура по нейна молба.

2.След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

Предоставя еднократна финансова помощ за новородено дете в размер на 300 лв. на адв.Анна Новакова съгласно взето решение на АС Русе .

3. След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

Да се отразят настъпилите промени в адвокатско дружество „Станкова и Терзиев”

ПО ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

    Сметката в ДСК да бъде закрита и средствата да бъдат прехвърлени в сметката в ОББ, а  информация за предстоящото закриване да се постави в сайта. Определя като гратисен период за плащащите членски внос в ДСК – срок до 3 месеца да пренасочат плащанията си по сметката в ОББ.

ПО ТОЧКА ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

Съгласно разпоредбата на чл.22 ал.2 от ЗА адв.Асен Василев Станчев да бъде поканен за изслушване на 21.12.2020г от 13.30ч.

Същият се счита за уведомен със съобщение на електронната поща и по телефон.

2. След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

Адвокатският съвет при АК Русе

РЕШИ

Представител в консултативният съвет при Висш адвокатски съвет за обсъждане на концепцията на новия ЗА  от АК Русе – адв.Златан Златанов.

       Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.