Протоколни решения от 21.12.2020 год.

            На 21.12.2020г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Отписване на адв.Асен Василев Станчев
 2. Вписване на адвокатско съдружие
 3. Вписване на промени в адвокатско дружество
 4. Разни
 5. Определяне на докладчик по ДД1/2020

     Участваха  следните едовни членове на Адвокатски съвет Русе,а именно :

Председател- адв.Ангел Стефанов

И членове :

 • адв.Галина Димитрова
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Звезделина Рафаилова
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов

        На заседанието присъства новоизбрания председател на Контролен съвет при АК Русе – адв.Пламен Георгиев.

     СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ  :

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

1.След проведено гласуване

„ЗА” – 8

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  

РЕШИ

ОТПИСВА адв.Асен Василев Станчев на основание чл.22 ал.2 във вр.ал.1 т.2 във вр. чл.5 ал.2 т.3 от Закона за адвокатурата.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 ал.2  от Закона за адвокатурата в 14 дневен срок от съобщението до адвоката. Да се изпрати съобщение за взетото решение на Адвокатският съвет с обратна разписка с куриер, в което да бъде упоменато, че е съобщение за решение на АС Русе за отписване. Съобщение за отписване да бъде изпратено по  електронната поща на адвокат Асен Василев Станчев.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.След проведено гласуване

„ЗА” – 8

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  

       РЕШИ

ВПИСВА в Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия Русе – адвокатско съдружие „ НОТА БЕНЕ ”.

1.21.След проведено гласуване

„ЗА” – 8

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

       Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  

       РЕШИ

      Да се определи такса вписване на адвокатско съдружие в размер на 200/Двеста/ лв.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

1.След проведено гласуване

„ЗА” – 8

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  

       РЕШИ

       ДА СЕ ОТРАЗЯТ промените  настъпили в” АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ХРИСТОВ” в Регистъра на адвокатските дружества към АК Русе.

1.2.След проведено гласуване

„ЗА” – 8

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  

       РЕШИ

Да се определи такса за администриране на промени по партидата на адвокатски дружества и адвокатски съдружия в размер на 50/ Петдесет / лв.

 ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

1.1След проведено гласуване

„ЗА” – 8

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  

      ОПРЕДЕЛИ

АДВ.Светослав Михов за докладчик- член на АС Русе, който да изготви, внесе и поддържа дисциплинарно обвинение срещу адв.Димитър Рътков по ДД1/2020г.

1.2  След проведено гласуване

„ЗА” – 8

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  

      РЕШИ

     Определя допълнително материално стимулиране на служителите , които следва да бъдат изплатени през м.Декември 2020г

      Считано от 01.01.2021г увеличава работната заплата на всяка една от служителките в офиса на АК Русе. Да се изготвят допълнителни споразумения за настъпилите промени.

       Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.