Решения на АС-Русе от 21.01.2021 год.

            На 21.01.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Молби/заявления от адвокати за вписване / отписване в АК Русе
 2. Молба за вписване на адвокатско съдружие
 3. Писмо –НБПП- разпределение на възнаграждение по чл.19 от ЗПП
 4. Дисциплинарни преписки
 5. Разни
 6. Искане от съдия Милен Петров –II гр.с
 7. Протокол от комисия по унищожаване на изборните книжа- за сведение
 8. Разпределение на дисциплинарна преписка срещу адв.Димитър Рътков
 9. Трудова медицина

     Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе,а именно :

 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов

                 На заседанието присъстват и участват в гласуването със съвещателен глас резервните членове :

 • адв.Иванка Янчева
 • адв.Рена Стефанова

        На заседанието присъства адв.Пламен Георгиев – член на  Контролния съвет при АК Русе .

          Зам.председателят на АС Русе – адв.Галина Димитрова предложи в точка Разни да се включат допълнително за разглеждане :Писмо от РРС с изх.№54/11.01.2021г., Писмо от НБПП за покана за участие на председателя в работна среща на 28.01.2021г. и вземане решение за организацията по администриране на заседанията на АС Русе.

          СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

              Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе прие да  се включат в дневния ред в точка Разни  за разглеждане цитираните по-горе писма от РРС и НБПП,както и вземане решение за организацията по администриране на заседанията на АС Русе.

АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ  :

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

1. След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 4

ОТПИСВА адв.МАРИЙКА ЕНЧЕВА ВИЧЕВА от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 01.02.2021г.

            Възлага на длъжностното лице по вписване –административен секретар да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет,както и да уведоми НБПП за отписване на адв.Вичева от Регистъра на НБПП.

        Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща. Решението да се връчи в писмен вид на адв. Марийка Енчева Вичева на посочения в молбата и адрес.

          Решението не подлежи на обжалване.

2.След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 5

ВПИСВА в  Регистъра на Русенска адвокатска колегия и в Единния регистър на ВАС  като адвокат НЕВЕЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, считано от 21.01.2021г. на основание  чл. 20 ал.9 във вр. с чл.4 от ЗА.

 Възлага на длъжностното лице по вписване – адм.секретар да започне процедура по издаване на адвокатска карта, да уведоми писмено адвокат Невелина Христова и членовете на Контролния съвет за взетото решение.

          Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет  подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 6

На основание чл.53 ал.1 от ЗА и чл.89 т.19 от ЗА регистрира Договора за адвокатско съдружие „БОНА ФИДЕ”.

Възлага на длъжностното лице по регистрация – адм.секретар  да впише решението в  Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

          Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

         По постъпило писмо с вх. № 7/11.01.2021г. от НБПП за определяне на възнаграждение по чл. 19 от ЗПП за АС за четвъртото тримесечие.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 7

 Съобразно решение № 2/17.11.2006г. на АС Русе  и Решение по т.4/19.01.2017г  да се направи  разпределение на сумата както следва:

 • 30% от постъпилата сума в размер на 2003.10 лв за Адвокатска колегия Русе
 • 30% от  постъпилата сума в размер на 2003.10 лв се разпределя поравно , между тримата членове на АС Русе работили по правната помощ, а именно – адв.Ангел Йорданов Стефанов, адв.Галина Асенова Димитрова, адв.Иван Тодоров Дочев.
 • 40% от постъпилата сума в размер на 2670.80 лв се разпределя както следва : разходи направени от АК Русе за четвъртото тримесечие на 2020г. -825.10 лв.и на работещите служители по правната помощ- Ирина Димитрова и Симона Стоянова.

За Адвокатска колегия Русе общата сума е в размер на 2828.20 лв. включваща извършени разходи от 825.10лв и 2003.10лв , представляваща 30% от общото постъпление.

 •  

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

         1.След докладвано становище от адв.Иванка Янчева и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 8

ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.А.Е. по постъпил сигнал от А.Х.С с вх.№ 2712 /05.11.2020г по описа на ВАС, изпратен по компетентност на АС  Русе поради изтекла давност  и ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

      Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщението пред Висш адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

         2. След докладвано становище от адв.Мария Букурова и  след проведено гласуване  

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 9

ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.М.А. по постъпил сигнал от Т.Г.Х. с вх.№171/18.12.2020г по описа на АС и ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарна преписка №171/18.12.2020г.

      Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщението пред Висш адвокатски съвет. Възлага на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

        3. След докладвано становище от адв.Иван Василев и  след проведено гласуване 

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №10

  ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.Д.Т. и адв.К.Т.. по постъпил сигнал от Н.Д.П.. с вх.№92/22.09.2020г по описа на АС на основание чл.137 ал.5 от ЗА и ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарна преписка №92/22.09.2020г.

      Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщението пред Висш адвокатски съвет. Възлага на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

ПО ТОЧКА ПЕТ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД –

1.След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 11

Във връзка с напомнителното писмо от РРС за определяне на адвокат особен представител по гр.д.№ 2484/2020г.  да се изготви отговор, че процедурата по определяне на адвокат за особен представител на ищцата продължава , предвид необходимостта определянето да бъде съобразено с изрично писмено съгласие на конкретен адвокат.

2.След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 12

Определя за особен представител по т.д№368/2020г на Петър Веселинов Пешев – адв.Галина Ламбева.

   3.След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 13

Съгласно разпоредбите на чл. 106 ал.6 от ЗА протоколите от изборите да се подвържат, да се съхраняват  и пазят в срок от  5 години от деня на избора.

4. След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№14

Възлага на адв.Елеонора Караиванова да проучи фирми предлагащи условия за сключване на договор за трудова медицина.

5.Зам. председателя  Писмо на НБПП за участие на председателите на адвокатските колегии в работна среща на 28.01.2021г с председателя на НБПП както и на обстоятелството, че  адв.Ангел Стефанов е възпрепятстван да присъства на срещата и след проведеното гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№15

ОПРЕДЕЛЯ в срещата да вземе участие адв.Елеонора Караиванова, като възлага на Симона Стоянова до края на работния ден  да изпрати на имейл на НБПП необходимите данни за участие на адв.Елеонора Караиванова  чрез видео – конферентна връзка.

6. Зам. председателя докладва писмо от РРС с изх.№54/11.01.2021г .След проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№16

Да се уведомят всички адвокати  на електронните им пощи, чрез сайта на колегията и чрез поставяне на съобщение на таблото в офиса, че следва да предоставят актуална информация за адрес на кантора, телефон и актуална електронна поща в срок до 01.02.2021г.

   Възлага на Симона Стоянова и Ирина Димитрова в 7- дневен срок, считано от 02.02.2021г да се свържат по телефон с тези адвокати, които не са подали актуална информация. В случай, че има адвокати, които не актуализират информацията, същите ще бъдат включени с данните, с които разполага Адвокатска колегия Русе. Списъкът да бъде изготвен в срок до 12.02.2021г.

7.По повод подготовка и окомплектоване на всички документи за провеждане на заседания на Адвокатският съвет и изготвяне на дневния ред и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№17

Административният секретар да подготвя и окомплектова  всички документи за провеждане на заседанията на Адвокатския съвет  и да ги представя на секретаря на АС  най-късно  3 дни преди всяко  заседание-  за  изготвяне и одобряване на дневния ред.

Поради изчерпване на  дневния ред и бе закрито в 16.30 часа .

                                                                      Зам.Председател:/п/

                                                                                  Секретар :/п/

                                                                                    Членове :/п/