Решения на АС от 04.02.2021 год.

            На 04.02.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва от младши адвокат
 2. Заявление за отписване на адвокат, вписване на адвокатски сътрудници.
 3. Искания от ОД на МВР –Русе, Русенски районен съд, ОД на МВР- Благоевград.
 4. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет и Министерство на правосъдието.
 5. Дисциплинарни преписки, доклад по ДД1/2020
 6. Изходяща кореспонденция на АК Русе в отговор на искания на РРС.
 7. Разни

     Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе,а именно :

 • адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Мария Букурова

          Секретаря  на АС Русе – адв.Звезделина Рафаилова като мине церемонията по полагане на клетва от младши адвокат , да се даде думата на адв.Светослав Михов да докладва дисциплинарното  обвинение по ДД1/2020, тъй като същия е служебно ангажиран и се налага да преустанови по-рано участието си в заседанието.

          СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

              Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе

РЕШИ

Променя хода на заседанието като пристъпва първо към доклада по ДД1/2020 след полагане на клетва от младши адвокат.

АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ  :

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването като младши адвокат, клетва положи Х. Д. М., съгласно чл.9 ал.2 от Закона за адвокатурата, на същия беше съставен и подписан клетвен лист.

ПО ТОЧКА ПЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

          Адв.Светослав Михов –член на АС избран с решение от 21.12.2020г да изготви, внесе и поддържа обвинение по ДД1/2020г. докладва изготвеното от него обвинение. Адв.Михов докладва, че към настоящия момент адв.Д.Р. не е превел остатъка от 500 лв./ държи у себе си / на жалбоподателката Б. С.. През целия период адв.Д.Р. не е положил усилия да се свърже с клиентката си, независимо, че е могъл и е бил длъжен да го стори. С тези си действия не само е накърнил интересите на клиента си, но с поведението си сериозно е уронил престижа и достойнството на адвокатската професия, нарушил е професионалната етика и морал.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – 1

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ- 1

Съветът

РЕШИ

На основание чл.137 ал.7 изр.2 от ЗА   решението заедно с дисциплинарната преписка и копие от досието на адв.Д. Р. да се изпрати на Дисциплинарния съд.

Адв.Михов напусна заседанието на съвета поради служебна ангажираност.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 20

ОТПИСВА адв.М. П. М. от Адвокатска колегия Русе на основание чл.21. ал.1 т.1 от ЗА – по нейна молба, считано от 03.02.2021г.

            Възлага на длъжностното лице по вписване –административен секретар да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

        Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща. Решението да се връчи в писмен вид на адв. М. П. М. на посочения в молбата и адрес.

          Решението не подлежи на обжалване.

2.След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 18

На основание чл.21 ал.2 от ЗА вписва като адвокатски сътрудник Б. Й. Х. като адвокатски сътрудник в адвокатска кантора В. С..

    Възлага на длъжностното лице по регистрация – адм.секретар  да впише решението в  Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

          Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

3.След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 19

На основание чл.21 ал.2 от ЗА вписва като адвокатски сътрудник И. Х. И. като адвокатски сътрудник в адвокатска кантора В. С..

    Възлага на длъжностното лице по регистрация – адм.секретар  да впише решението в  Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

          Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШИ

 Да се изготви отговор във връзка с писмо вх.№19/26.01.2021г от ОД на МВР Русе , в който да бъде  да бъде отразено, че в АК Русе няма постъпил сигнал/ жалба/ преписка или каквато и да е друга претенция от Й. С. П. срещу адвокат Д. К. Т.

2.След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №21

     По искане за определяне на особен представител по т.д.№132/2020 г от Окръжен съд Русе и с оглед размера на определената сума адвокатският съвет реши ответника да бъде представляван от двама адвокати вписани в регистъра за особени представители.

3.След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ №22

По искане за определяне на особен представител по т.д.№132/2020 г от Окръжен съд Русе определя за особени представители по т.д№132/2020г на Д. Т. Т.  – адв.Д. Т. М. и адв.Т. В. К..

4.След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШИ

      Във връзка с писмо вх.№22/28.01.2021г. от ОД на МВР гр.Благоевград и по повод извършване на проверка от гл.разследващ полицай Л.Б. да се изготви отговор, в който да бъде посочено, че адвокат с имена Иво Владимиров  не е бил вписван в регистъра на Русенската адвокатура.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

         1.След докладвано от председателя писмо от Висш адвокатски съвет с вх.№14/18.01.2021г., след извършена проверка  и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШИ

Да се изготви писмо до Висш адвокатски съвет със следното съдържание :

„  При извършена проверка беше установено, че А. Х. С. е депозирала два сигнала с абсолютно еднакво съдържание / оплакване / – първия е адресиран до ВАС е постъпил с вх.№2074/31.08.2020г и другия с вх.№2712/05.11.2020г. по описа на ВАС. Макар и адресиран до Адвокатска колегия Русе е подаден  във Висш адвокатски съвет. Жалбите са препратени по компетентност на Адвокатска колегия Русе. Поради идентичните си оплаквания фактически касаещи един случай, същите са обединени в една преписка, разпределена на доклад на адв.И. Я. – резервен член на АС Русе. При проведено заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе на 21.01.2021г. адв.Я. е докладвала резултата от проверката и е предложила на съвета преписката да бъде прекратена поради изтекла давност, явяваща се пречка за дирене на дисциплинарна отговорност. В същото заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия  Русе от 21.01.2021г със свое решение№8  съвета е отказал да образува дисциплинарно производство срещу адв.А. Е. по постъпилия сигнал поради изтекла давност и е прекратил преписката. На жалбоподателката е изпратено съобщение за взетото решение.”

         2.Председателя докладва писмо от Висш адвокатски съвет с вх.№17/26.01.2021г. за сведение. В писмото се съдържа решението на Висш адвокатски съвет по жалба от адв.Е. К. – пълномощник на Й. К., срещу Решение на АС Русе от 08.10.2020г за определяне на адвокатско възнаграждение на адв.И. М. И. – същата е неоснователна и оставена без уважение. Висш адвокатски съвет счита, че решението на Адвокатски съвет Русе и правилно.

   Да се изготви писмо  до и.ф.Административен ръководител –Председател на Апелативен съд –Велико Търново, с което да се помоли Апелативен съд- Велико Търново  ако е отпаднала необходимостта от послужване на изпратения в оригинал протокол протокол№14/08.10.20г. приложен по в.гр.д№359/2019г. по описа на Апелативен съд –В.Търново е изпратен оригинал на за послужване и ако е отпаднала необходимостта да бъде върнат на АС Русе същия да бъде върнат на Адвокатска колегия Русе, за прилагането му във водената  протоколна книга.

         3.Председателя докладва писмо от Министерство на правосъдието с вх.№21/28.01.2021г по постъпила жалба от Г. М. по преписка с вх.№94-Г-181/2020г по описа на Министерство на правосъдието, копие от същата е пратена до нас по компетентност съгласно ЗА, с оглед направени твърдения за неправомерни действия на адв.Г. М. от АК Русе. С оглед , че първоначално полученото копие на жалбата беше бледо и нечетливо, изискахме от Министерство на правосъдието да ни изпрати ново. Сканирано копие беше изпратено на електронната поща на колегията на 15.01.2021г, а след това на хартиен носител е получено в офиса на колегията на 28.01.2021г.

       Предложението на председателя е да се извадят всички жалби от Г. М. срещу адв.Г. М. и ведно с преписките към тях като същите заедно с настоящото писмо от Инспектората към Министерство на правосъдието в едно с приложените към него материали да бъде докладвано на следващия съвет.

ПО ТОЧКА ПЕТ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

     Удължава срока за проучване от  адв.З. –докладчик по преписка с вх.№174/25.10.2020г до следващото заседание на Адвокатския съвет , с цел събиране на допълнително доказателства по преписката.

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

1.Председателя  докладва изготвени и изпратени писма до РРС – с изх.№12/26.01.2021г във връзка с актуализация на списъка на вписаните адвокати ; с изх.№13/26.01.2021г по повод искане на съдия М. П. по гр.д№2484/2020г.; с изх.№15/28.01.2021г в отговор на искане по гр.д№5175/2020г.

ПО ТОЧКА СЕДЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

        1.Адв.Е. К. докладва участието си в срещата на НБПП с представителите на всички колегии в страната.

Материалите предоставени от адв.К. се намират в офиса на АК Русе.

            2. По постъпило писмо на електронната поща на колегията от М. Д. с вх.№25/02.02.2021г за получане на правна помощ – следва да се препрати по компетентност на НБПП на основание чл.25 ал.2 от ЗА.

      3. По постъпило писмо на електронната поща на колегията от Р. Д. вх.№26/02.02.2021г  – оферта за изработка на тоги- приема за сведение.

      4. По постъпило писмо на електронната поща на колегията от Софийски адвокатски съвет до Висш адвокатски съвет с вх.№28/03.02.2021г  – за сведение.

      5. По постъпило писмо от Висш адвокатски съвет с вх.№29/04.02.2021г относно решение по жалба от адв.А. В. С. срещу Решение на АС Русе от 21.12.2020г.  – за сведение.

Поради изчерпване на  дневния ред и бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                 Председател:/п/

                                                                                Зам.председател :/п/

                                                                                  Секретар :/п/

                                                                                    Членове :/п/