Решения на АС от 07.01.2021 год.

            На 07.01.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Молби за вписване/отписване на адвокати в Адвокатска колегия Русе
 2. Писма,справка от/до ВАС- за сведение
 3. Дисциплинарни преписки
 4. Разни
 5. Искане от РРС

     Участваха  следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе,а именно :

Председател- адв.Ангел Стефанов

И членове :

 • адв.Галина Димитрова- зам.председател
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Звезделина Рафаилова-секретар
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Иванка Янчева- рез.член
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Светлин Коларов

        След заседанието новоизбрания председател на Контролен съвет при АК Русе – адв.Пламен Георгиев беше уведомен за взетите от адвокатският съвет решения.

     СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ  :

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1 След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№1

Вписва ХРИСТО ДЯНКОВ МИНЧЕВ с ЕГН……………. в Регистъра на Русенска адвокатска колегия като младши адвокат.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет.

        Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

  II.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№2

ОТПИСВА адв.ЛИЛИЯ ЛЮБЕНОВА БОРИСОВА от  Регистъра на Русенска адвокатска колегия , считано от 01.01.2021г.

          Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на адвокатския съвет може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от деня на заседанието.

      Решението да се съобщи на Контролният съвет.

      Решението не подлежи на обжалване.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Председателят докладва  за сведение постъпило писмо от ВАС с изх.№1374/22.12.2020г във връзка с решение№3152/11.12.2020г относно  провеждане на общите събрания на адвокатските колегии и провеждане на Общото събрание на адвокатите в страната.
 2. Председателят докладва за сведение постъпило писмо от ВАС с изх.№1352/30.12.2020г,с което изпращат препис от Определение №248/03.12.2020г. по гр.д№2033/2020г по описа на ВКС, с което производството по делото е прекратено, за изпълнение на процедурата по чл.110 от ЗА. Едноседмичният срок за обжалване на определението е изтекъл на 10.12.2020г и актът е влязъл в законна сила на 11.12.2020г.
 3. Председателят докладва за сведение постъпило писмо от ВАС с изх.№3/04.01.2021г,с което искат да им бъде изпратена за комплектоване цялата преписка върната ни с изх.№1363/21.12.2020г., тъй като е постъпила жалба от адв.Асен Василев Станчев против мълчалив отказ на ВАС относно подадената от него жалба с вх.№2771/12.11.2020г.
 4. Председателят докладва за сведение постъпило писмо от ВАС с изх.№2/04.01.2021г,с което ни връщат два броя кутии, съдържащи изборните книжа относно проведените на 02.02.2020г избори при АК Русе.

           В тази връзка адв.Ангел Стефанов предлага на основание чл.106 ал.5 пр.2 от ЗА  да се унищожат бюлетини, пълномощни и други книжа свързани с избора. На основание чл.106 ал.6 от ЗА протоколите на избирателната комисия и избирателните бюра следва да се  пазят 5 години от деня на избора.

       Адвокат Стефанов предлага на съвета комисия по унищожаване на изборните книжа в състав :

-адв.Миглена Карачорова

-адв.Пламен Георгиев

-адв.Златан Златанов

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№3

Да се състави комисия по унищожаване на изборните книжа в състав :

-адв.Миглена Карачорова

-адв.Пламен Георгиев

-адв.Златан Златанов

Същата да унищожи изборните книжа с изключение на  протоколите в срок до 15.02.2021г.

 • Председателят докладва за сведение постъпило писмо от ВАС с изх.№13/05.01.2021г,с което припомнят взетите от тях решения с №627/17.02.2018г,№2399/17.03.2020г,№2400/18.03.2020г.относно заплащането на месечните вноски към Висш адвокатски съвет.
 • Председателят докладва изготвена справка от счетоводителя на АС Русе относно дължимия членски внос към ВАдв.С, която е изпратена на 23.12.2020г до счетоводството им, изплатен е остатъка на 29.12.2020г и на 04.01.2021г е получено потвърждение от Светлана Атанасова-главен счетоводител на ВАдв.съвет , че сумите са разнесени и равнени.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – няма дисциплинарни преписки за докладване

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

11.1След проведено гласуване

„ЗА” – 9

„ПРОТИВ”-0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ”- 0

      Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе  

      РЕШИ

Да се изпрати съобщение по електронната поща на всички  адвокати вписани в НРПП със следния текст:

    „ Постъпило е искане по гр.д№2484/2020 по описа на РРС II гр.с. със страни Даниела Константинова Тонева- ищца и Пламен Ченджиев – ответник. Вписан сте в НРПП и бихте ли поели служебна защита на ищцата?С книжата може да се познаете в офиса на Адвокатска колегия Русе.

  В срок до 7 дни заповядайте в офиса на колегията , за да заявите своето желание. „

След изтичане на този срок Адвокатският съвет на своето следващо заседание ще излезе със становище.

       Съгласно разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА, решенията на Адвокатския съвет могат да се  обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

Заседанието изчерпи дневния ред и бе закрито в 14.30 часа .

                                                                            Председател :/п/

                                                                      Зам.Председател:/п/

                                                                                  Секретар :/п/

                                                                                    Членове :/п/