Решения на АС от 22.02.2021 год.

На 22.02.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Заявление за вписване като адвокат, на адвокатско съдружие и на адвокатско дружество;
 2. Публикуване на покана за Общо събрание на АК Русе и обявление за предложения на кандидатури за делегати на Общото събрание на адвокатите в България;
 3. Запитване от адвокати;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Входяща и изходяща кореспонденция в АК Русе – от ВАС и ОС-Русе ;
 6. Разни

     Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе, а именно :

 • Адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Светлин Коларов

        На заседанието присъства адв.Пламен Георгиев – Председател на  Контролния съвет при АК Русе .

          Председателят на АС Русе – адв.Ангел Стефанов  предложи да се промени дневния ред – адв.Коларов да докладва възложената му дисциплинарна преписка в началото на заседанието тъй като му се налага да напусне заседанието поради служебна ангажираност.

          СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

              Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

             Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе прие да  се промени последователността на точките в дневния ред и да бъди изслушано становището на адв.Светлин Коларов по жалба с вх.№126/10.12.2020г от О. С. И. срещу адв.Д. Р.

АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ  :

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

След докладвано становище от адв.Светлин Коларов  и  след проведено гласуване  

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 24

         На основание чл.137 ал.5 изр.2 от ЗА  ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.Д. Д. Р. по постъпил сигнал от О.С. И. с вх.№126/10.12.2020г по описа на АС и ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарна преписка №126/10.12.2020г.

         Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщението пред Висш адвокатски съвет. Възлага на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

           Адв.Светлин Коларов напусна заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

   Съветът взе

   РЕШЕНИЕ № 25

     Да се изиска от А. Е. А.  – декларация или удостоверение за идентичност  на имената и както и Уведомление по чл.62 от КТ регистрирано в ТД на НАП за сключване и прекратяване на  трудов договор.

2. След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 26

ОТПИСВА на основание чл.22 ал.1т.1 адв.Б. К.Г. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 19.02.2021г.

            Възлага на длъжностното лице по вписване – административен секретар да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет,както и да уведоми НБПП за отписване на адв.Б.Г. от Регистъра на НБПП.

        Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща. Решението да се връчи в писмен вид на адв. Б. К. Г. на посочения в молбата и адрес.

          Решението не подлежи на обжалване.

3.След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 27

На основание чл.53 ал.1 от ЗА и чл.89 т.19 от ЗА регистрира Договора за адвокатско съдружие „ЮСТИЦИЯ”.

     Възлага на длъжностното лице по регистрация – адм.секретар  да впише решението в  Регистъра на адвокатските съдружия към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

          Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

4.След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 28

На основание чл.61 ал.3 от ЗА вписва адвокатско дружество „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТОЯНОВА И ПАЗАРДЖИЕВ” в Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе.

       Възлага на длъжностното лице по регистрация – адм.секретар  да впише решението в  Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

      Да се издаде препис от решението за вписване и препис –извлечение от регистъра на адвокатите при АК Русе на основание чл.62 ал.2 т.3 и т.4  от ЗА ,  за да се впише дружеството в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд Русе.

          Съгл. разпоредбата на чл.88 ал.5 от ЗА  решението на Адвокатския съвет подлежи на обжалване в 14- дневен срок от деня на заседанието по реда на чл.7 от ЗА.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 29

 Да се изпрати за обнародване в Държавен вестник покана за провеждане на  редовно отчетно събрание на Русенската адвокатска колегия на 24,25.Април.2021г. съгласно указанията на ВАС / събранията на адвокатските колегии следва да бъдат проведени в последната събота и неделя на м.Април 2021г./

         Адвокатският съвет реши да се постави съобщение на сайта, че  в офиса на колегията ще се приемат предложения за делегати от АК Русе за Общото събрание на адвокатите в страната в периода от 25.03.2021г. до 09.04.2021г.

ПО ТОЧКА ТРЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът

РЕШИ

Разяснява на адв.В. Ч. и адв.Р. К., че като  адвокати, предоставили правна помощ по реда на ЗПП, нямат задължение да представят документи, относно какви възнаграждения са получили, във връзка с предоставената от тях правна помощ. Съгласно чл. 27а от Закона за правна помощ, в определени със закон случаи лицата, на които е предоставена правна помощ, възстановяват на НБПП направените разноски. Единствено НБПП има възможност, да поиска от съответният съд, присъждане на направените разноски в негова полза и  при наличие на предпоставки-  да му бъде издаден изпълнителен лист.

       Препис от решението да се предостави на адв.В.Ч. и адв Р.К., копие да се приложи към НОХД№2024/2020г., ЧНД№2204/2020г., ЧНД№2136/2020г. по описа на РРС.

Адв.Златан Златанов влезе в залата и заяви участието си в заседанието на адвокатския съвет.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. След поискано удължаване на срока за проучване на материалите по преписка с вх.№174/25.10.2020г от Д. К. Г. срещу адв.Д. К. и след  гласуване  

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът

РЕШИ

На основание чл.136 ал.5 от ЗА Адвокатският съвет  разпореди извършване на допълнителна проверка по преписка- образувана по сигнал с вх.№174/25.10.2020г и задължава докладчика- адв.Златан Златанов да изготви становище до 02.03.2021г., и да го докладва на следващото заседание.

Поради изчерпване на  дневния ред и бе закрито в 16.30 часа .

                                                                      Зам.Председател:/п/

                                                                                  Секретар :/п/

                                                                                    Членове :/п/