Решения на АС от 04.03.2020 год.

ПРОТОКОЛ №5

            На 04.03.2021 г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Входяща кореспонденция към Заявление за вписване като адвокат;
 2. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет;
 3. Дисциплинарни преписки;
 4. Разни

     Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе, а именно:

 • Адв.Ангел Стефанов- Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв.Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.Светослав Михов
 • адв.Светлин Коларов
 • адв.Златан Златанов
 • адв.Мария Букурова
 • адв.Иванка Янчева- резервен член

        На заседанието присъства адв.Пламен Георгиев – Председател на  Контролния съвет при АК Русе  и адв.Красимира Кьорангелова –Председател на ДС при АК Русе.

          СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

             1. Председателят докладва  молба с вх.№37/15.02.2021г. от А. Е. А. за вписване като адвокат в Адвокатска колегия Русе в едно с приложените  към доказателства :

-Автобиография ;

-Декларация по чл.5 от ЗА;

-Заявление за вписване в Регистъра на АК Русе;

-Трудова книжка- копие- 4 листа;

– Копие от трудов договор на длъжността „Юридически консултант” с код по НКПД 24297001 от 28.07.2014г.;

-Длъжностна характеристика за длъжността „Юридически консултант”;

-Заповед за прекратяване на трудов договор от 08.02.2021г.;

-Свидетелство за съдимост;

-Заверено нотариално копие на диплом №………………;

-Удостоверение за правоспособност ……………………;

-Медицинско свидетелство от 09.02.2021г.;

-Заявление за издаване на адвокатска карта;

-2 бр. снимки;

Председателят докладва изисканите, въз основа на решение на Адвокатския съвет  №25/22.02.2021г., допълнително документи  приложени към молбата на А. Е.А., а именно:

-Справка от ТД на НАП с изх.№…………………/30.07.2014г и с изх.№……………/08.02.2021г.;

-Удостоверение за идентичност на лице с различни имена;

-Писмо от адв.М. Д., управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Д., Т. и партньори”;

Председателят запозна адвокатския съвет със съдържанието на трудовия договор сключен между А. Е. А. и адвокатско дружество „Д., Т. и партньори”,от който е видно, че  в т.1 длъжността на която е била назначена Анета Емилова Ангелова е „Юридически консултант”. От приложената длъжностна характеристика към длъжността „Юридически консултант” изготвена от работодателя липсва изискване служителя освен  висше юридическо образование да притежава и документ за  придобита юридическа правоспособност.

Съобразявайки разпоредбата на §1 т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата : §1 1. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) „Юридически стаж“ е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност, включително стаж на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на Министерството на вътрешните работи, разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната или разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници“. В случая, видно от длъжностната характеристика на А.,  длъжността,   която тя е заемала не изисква да е налице правоспособност, а това е една от кумулативните предпоставки уредени в §1 т.1 от ЗА  за признаване на юридически стаж.

Съгласно чл.6 ал.3 от ЗА: (3) Без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен „доктор по право“, както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години. Тези лица подават молба за вписване в адвокатската колегия.”, а случая това не е налице.

Адв.Георгиев: По ЗА е необходимо да има юридическа правоспособност, а видно от длъжностната характеристика, работодателят не е изискал работникът да притежава такава. Заеманата длъжност не покрива критериите за юридически стаж.

Адв.Ив.Василев:В длъжностната характеристика трябва да има изискване за правоспособност, за да се признае юридически стаж. Закона за адвокатурата е категоричен.

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

   Съветът взе

   РЕШЕНИЕ № 30

Приема на основание чл. 89 т.3 във вр. чл.6 ал.2 от ЗА, така представените документи от А. Е. А., като след разглеждането им ОТКАЗВА ВПИСВАНЕ на А. Е. А. с ЕГН  като адвокат поради липсата на изискуемия юридически стаж визиран в разпоредбата на чл.6 ал.3 от Закона за адвокатурата.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща. Решението да се връчи в писмен вид на  Анета Емилова Ангелова на посочения в молбата и адрес.

                Решението на Адвокатския съвет на основание чл.7 ал.2 от ЗА подлежи на обжалване от кандидата и Контролния съвет чрез Адвокатска колегия Русе до Висш адвокатски съвет в 14- дневен срок от съобщаването.

            Решението да се съобщи на Контролния съвет и на кандидата.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1.Председателят докладва постъпило писмо от Висш адвокатски съвет с изх.№195/22.02.2021г, с което  връщат преписката образувана по жалба- вх.№31/07.01.2021г. от адв.А. В. С. срещу решение №31/21.12.2020г, с което Адвокатска колегия Русе  го  отписва от Регистъра на Русенската адвокатура. Висш адвокатски съвет  уведомяват Адвокатски съвет Русе, че срока за обжалване на решението е изтекъл и следва да се отразят промените в регистъра.

           2.Председателят докладва писмо от ВАС с вх.№77/04.03.2021г. относно организирано  обучение на 19.03.2021г. от 10.00 ч. до 16.00 ч. в гр.Велико Търново свързано с  актуализация на данните  на адвокатите в  изцяло обновен  Единния регистър на Висш адвокатски съвет. Съгласно решение на ВАС на обучението следва да присъства член на    АС Русе и служителите, които ще работят с регистъра.

Адвокатският съвет реши на обучението да присъстват адв.Звезделина Рафаилова- секретар на АС Русе и служителите на АК-Русе–Ирина Димитрова и Симона Стоянова.

Във връзка с взетото решение следва да се постави съобщение на сайта на колегията и на таблото, че офисът на АК-Русе ще бъде затворен на 19.03.2021 г.

ПО ТОЧКА ТРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            1.Председателят докладва постъпила молба/ жалба / от Т. П. К. срещу адв.П.Д. П.. Съгласно разпоредбата на чл. 137 ал.2 от ЗА председателят възлага на докладчик – адв.Златан Златанов да извърши проверка за наличие или липсата на основания за образуване на дисциплинарно производство.

2.Председателят докладва постъпила жалба  от С. Н. срещу адв.И. К. П. Съгласно разпоредбата на чл. 137 ал.2 от ЗА председателят възлага на докладчик – адв.Галина Димитрова да извърши проверка за наличие или липсата на основания за образуване на дисциплинарно производство.

   3.Адв.Иван Василев докладва разпределената му жалба на С. И. П. с вх.№39/17.02.2021г. срещу адв.М. А. по повод образувано и гледано от РРС гражданско дело за домашно насилие със страни В. Н. Н. /И./ и Т. Г. Х./ син на тъжителката П./.

       В жалбата се развиват съображения, че ответникът по делото не е упражнявал насилие по отношения на ищцата , и че последната е подвела адв.А. да я защитава неправилно. След извършената проверка адв.Василев е установил, че в АК Русе е постъпила жалба с вх.№171/18.12.2020г. от Т. Г. Х. срещу адв.М. А.. Определеният член на АС е извършил проверката по жалбата на Х.. С решение №9/21.01.2021г. АС е отказал да образува дисциплинарно производство срещу адв.Ангелова и е прекратил преписката. Копие от Решението е изпратено на жалбоподателя Х. , същият е депозирал  в срок възражение по него, което АС на свое заседание от 22.02.2021г е приел за жалба и решил преписката да бъде изпратена на ВАС.

От докладваното становище на адв.Василев е видно, че С. И. П. не е страна във воденото гражданско дело за домашно насилие и тя няма правен интерес да подава жалба относно начина на водене на същото и дали в него са допуснати дисциплинарни нарушения от адв.А., още повече, че синът и е пълнолетен. Налице е и висяща преписка по същите факти и обстоятелства .По този начин следва субсидиарно да се приложат разпоредбите на чл. 24 ал.1 т.6 на НПК, даващи основание за прекратяване на преписката.

                      След докладвано становище от адв.Иван Василев, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                     Съветът взе

                     РЕШЕНИЕ № 31

                ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.М. А. по постъпил сигнал от С. И. П.  с вх.№ 39 /17.02.2021г.г. по описа на АС, поради липса на правен интерес и  ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщението пред Висш адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

          4.Адв.Златан Златанов докладва разпределената му жалба на Д. К. Г. с вх.№174/25.10.2020г. срещу адв.Д. К. В. по повод неподелени 40 дка   земеделска земя.

       От докладваното становище на адв.Златанов е видно, че Д. К. Г. не е странав производството.  От направената справка- клиент на адв-Д. К. е М. М М.,  видно от приложеното Удостоверение за наследници- братовчед на жалбоподателя. От справката в електронната страница на РС-Бяла се установява , че за 19.03.2020г е насрочено заседание по делото като от никои от инициалите на страните (ищец и ответник) не съвпада с инициалите на имената на жалбоподателя. В този смисъл, не може да се установи каква процесуална легитимация в конкретния казус има жалбоподателя, за да се установи налице ли са данни за нарушение по ЗА и ЕКА.

                      След докладвано становище от адв.Златан Златанов, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                     Съветът взе

                     РЕШЕНИЕ № 32

                ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.Д. К. В. по постъпил сигнал от Д. К. Г.  с вх.№ 174 /25.10.2020г.г. по описа на АС, поради липса на правен интерес и  ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщението пред Висш адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

           1.Адв.Караиванова поиска удължаване на срока за събиране на  оферти от фирми, с които колегията да сключи договор  съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Кодекса на труда.

         Адвокатският съвет реши – удължава срока с един месец считано от датата на днешното заседание.

          2. Адв.Михов предложи да се чества 16.04.- Денят на юриста – тържествено и съобразено с епидемиологичната обстановка.

         Адвокатският съвет реши – да се съберат оферти от заведения в Русе за организиране на честването на 16.04-Денят на българската адвокатура.

Дата на следващото заседание- 18.03.2021г. от 13.30ч.

Поради изчерпване на  дневния ред и бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                                                                                    Председател:/п/

                                                                   Зам.председател:/п

                                                                             Секретар :/п/

                                                                              Членове :/п/