Покана за редовно отчетно общо събрание на АК-Русе

ПОКАНА

за РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

        АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.81 ал.2 от ЗА кани членовете на ГОДИШНО  ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на  24,25 Април 2021г., от 9.30 часа, в конферентната зала на Адвокатска колегия-Русе ул.”Александровска” №71 ет.3  при следния дневен ред :

  1. Отчет за дейността на АС през отчетната 2020г.
  2. Доклад на Контролния съвет за отчетната 2020г.
  3. Отчет на Дисциплинарния съд за отчетната 2020г.
  4. Приемане  бюджета на Адвокатска колегия Русе за 2021г. финансова година.
  5. Избор на делегати за Общото отчетно-изборно събрание на адвокатите в страната.
  6. Разни.

      При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно  и се провежда независимо от присъстващите членове.

                                                                                Председател на АС :/п/

                                                                                      Секретар на АС :/п/