Решения на АС от 18.03.2021 год.

РЕШЕНИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ

            На 18.03.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

 1. Входяща кореспонденция от НБПП, ОДна МВР Русе-РУ гр.Бяла;
 2. Молби/заявления от адвокати за вписване / отписване в АК Русе, Заявления за вписване на ЕАД;
 3. Входяща кореспонденция – Искане от РРС;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Изходяща кореспонденция за сведение;
 6. Разни;

               Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе,а именно :

 • адв.Ангел Стефанов-Председател
 • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
 • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
 • адв. Елеонора Караиванова
 • адв.Иван Василев
 • адв.МарияБукурова

                 На заседанието присъства и участва в гласуването със съвещателен глас резервният член :

 • адв.Иванка Янчева

        На заседанието присъства адв.Пламен Георгиев – Председател на  Контролния съвет при АК Русе  и адв.КрасимираКьорангелова- Председател на Дисциплинарен съд при АК Русе.

В 13.30ч. председателят адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

          СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ И  ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА АС-РУСЕ

АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ  :

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 32

                   На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адв.М. И. Х. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 22.03.2021г.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  ва АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на адв.М. И. Х.  от Регистъра на НБПП.

 Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща. Решението да се връчи в писмен вид на адв. М. И. Х.  на посочения в молбата и адрес.

          Решението не подлежи на обжалване.

……………………………………………………………

       2.Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ № 33

  На основание  чл.22 ал.1 т.1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА адв.В. Е. Л. от Адвокатска колегия Русе  по нейна молба, считано от 18.03.2021г.

            Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар на АК-Русе, да впише решението в  Регистъра на Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет, както и да уведоми НБПП за отписване на адв.В. Е. Л.  от Регистъра на НБПП.

Решението да се съобщи на членовете на Контролният съвет в писмен вид на електронната им поща. Решението да се връчи в писмен вид на адв. В. Е. Л.  лично или  на посочен в молбата и адрес.

          Решението не подлежи на обжалване.

………………………………………………….

      3.Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Съветът взе

РЕШЕНИЕ№34

На основание чл.89 т.3 и вр.с чл.6 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗА вписва К. П. И.,  ЕГН………………. в Регистъра на Русенска адвокатска колегия като адвокат.

На основание чл.7 ал.1 от ЗА настоящото решение да бъде съобщено на кандидата и на Контролния съвет.

    Решението подлежи на обжалване на основание чл.7 ал.2 от Закона за адвокатурата в 14 дневен срок от  съобщението.

……………………………………………………………………………………..

4.Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и

след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

РЕШЕНИЕ № 35

На основание чл.61 ал.1 във вр. с чл.57 ал.1 от  ЗА ВПИСВА  еднолично адвокатско дружество „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЯВОР ПОПОВ” в Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе.

       Възлага на длъжностното лице по вписванията– административния секретар на АК-Русе да впише решението в  Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

      Да се издаде препис от решението за вписване и препис –извлечение от регистъра на адвокатските дружества при АК Русе на основание чл.62 ал.2 т.3 и т.4  от ЗА,  с оглед вписване на  дружеството в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд Русе.

……………………………………………………………………..

         5.Съобразявайки се, че са налице всички предпоставки от Закона за адвокатурата и след съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет  взе

РЕШЕНИЕ № 36

На основание чл.61 ал.1 във вр. с чл.57 ал.1 от  ЗА

ВПИСВА  еднолично адвокатско дружество „ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СИМИЛИЯН СТЕФАНОВ” в Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе.

       Възлага на длъжностното лице по вписванията– административния секрета на АК-Русе  да впише решението в  Регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Русе и в Единния регистър на Висш адвокатски съвет.

      Да се издаде препис от решението за вписване и препис –извлечение от регистъра на адвокатските дружества при АК Русе на основание чл.62 ал.2 т.3 и т.4  от ЗА ,  с оглед вписване на  дружеството в Регистъра на адвокатските дружества към Окръжен съд Русе.

ПО ТОЧКА ТРЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

…………………………………………………….……..

След съвещание и проведено гласуване

Гласували   ЗА—6– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет единодушно

РЕШИ

Назначава адв.Д. К. В. за особен представител на Д. К. Т. по гр.д№2484/2020г. 

Адв.Златан Златанов влезе в залата в 14.05ч.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

……………………………………………………..

                      1.След докладвано становище от адв.Галина Димитрова, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Като съобрази, че липсват достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство срещу адв.И.П. и на основание чл. 137 ал.5 изр.2 от ЗА ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.И. К. П. по постъпил сигнал от С. К. Н. с вх.№ 27/2021г. по описа на АК- Русе и ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА  отказа за образуване на дисциплинарно производство, може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му,  пред Висш адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

……………………

2.След доклада на адв.Златан Златанов, обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет взема решение на основание чл. 137 ал.5 изр.2  от ЗА ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА дисциплинарно производство срещу адв.П. П. по постъпил сигнал от Т. П. К с вх.№ 19/2021г. по описа на Адвокатски съвет Русе тъй като дисциплинарното преследване е погасено по давност на основание чл. 134 ал.1 от ЗА и  ПРЕКРАТЯВА производството по преписката.

                Съгласно разпоредбата на чл.137 ал.6 от ЗА,  отказа за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересованото лице в 14 –дневен срок от съобщаването му пред Висш адвокатски съвет. Възлага  на административния секретар да изпрати на жалбоподателя съобщение за взетото решение.

…………………………………………………………….

ПО ТОЧКА ШЕСТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

……………………….

1.След съвещание,обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет РЕШИ

       Да обявява на сайта на АК-Русе, изготвения и одобрен, от Секретаря на Адвокатски съвет,  дневен ред със съобщение, кога АС ще проведе заседанието си.

       ОТМЕНЯ  Решение от 28.02.2019г.  на  Адвокатски съвет при АК-Русе   за изготвяне и обявяване на протоколите от заседанията на АС в деня на заседанието  и вместо него  взема РЕШЕНИЕ протоколите да се изготвят и  решенията да се обявяват на сайта на колегията в тридневен срок от деня на заседанието като при изтичане на срока в почивен или празничен ден, срокът изтича в края на първия работен ден.

……………………………….

2.След съвещание,обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет РЕШИ

Преписи от протоколите на Адвокатския съвет да бъдат издавани въз основа постъпила писмена  молба, след резолюция на Председател, Секретар или Заместник-председател. Преписът се издава на молителя, след внесена такса в размер от 1 лв, за която  да бъде е издаван ПКО.

                Решенията на АС се обявяват на сайта на АК-Русе, след изтичане на  тридневния срок за изготвяне на протокола, до края на работния ден.

………………………………………………………………………

3.След съвещание,обсъждане и  след проведено гласуване

Гласували   ЗА—7– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

Адвокатският съвет РЕШИ

Да се изготви регистър, в който да бъдат отразени постъпилите молби за преписи от протоколи от заседанието.

Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

Насрочва следващо заседание за 01.04.2021 г. – 13.30 часа.

                                                                                   Председател:/п/

                                                             Заместник-Председател :/п/

                                                                                      Секретар :/п/

                                                                                       Членове:/п/