Дневен ред за заседание на АС – Русе – 01.04.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 01.04.2021г.:

  1. Входяща кореспонденция до Адвокатска колегия Русе;
  2. Заявление от адвокати;
  3. Дисциплинарни преписки;
  4. Разни.

29.03.2021г.                                                Адм.секретар:/п/

гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе:/п/