Решения на АС от 01.04.2021 год.

ПРОТОКОЛ №7

            На 01.04.2021г., от 13.30 часа  Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Русе проведе свое редовно заседание при следния дневен ред:

            1. Входяща кореспонденция до Адвокатска колегия Русе;

            2. Заявления от адвокати;

            3. Дисциплинарни преписки;

            4. Разни.

            Присъстват следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

  • адв.Ангел Стефанов-Председател
  • адв.Галина Димитрова- Зам.председател
  • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
  • адв. Елеонора Караиванова
  • адв.Иван Василев
  • адв.Мария Букурова
  • адв.Светослав Михов
  • адв.Светлин Коларов       

На заседанието присъстват адв. Пламен Георгиев – Председател на Контролния  съвет при АК Русе и адв.Красимира Кьорангелова – Председател на Дисциплинарния съд при АК Русе.

В 13.30ч. председателят –  адв.Ангел Стефанов откри заседанието.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

  1. Председателят докладва постъпила молба с вх.№ 88/22.03.2021г. от С. И. Д. – майка и законен представител на Л. М. Н. и И. М. Н.  – наследници на адвокат М. Л. Н.. С молбата съпругата му иска да се коригира в Регистъра на адвокатите датата на смъртта на адв.М. Л. Н., за което е приложила препис – извлечение от Акт за смърт.
  • Председателят докладва постъпила молба с вх.№ 87/22.03.2021г. от С. И. Д. – майка и законен представител на Л. М.Н. и И. М. Н.  – наследници на адвокат М. Л. Н.. С молбата съпругата му желае да бъде издадено Удостоверение от Регистъра на българската адвокатура, от което да е видно каква е продължителността на адвокатския стаж на адв.Н.. Същото е необходимо за представяне пред НОИ за отпускане на наследствена пенсия на непълнолетните деца Л. М. Н. и И. М. Н..

След съвещание и проведено гласуване

                      Гласували   ЗА—8– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                     Адвокатският съвет единодушно

                     РЕШИ:

                     Да се издаде посоченото в молбата Удостоверение за адвокатския стаж на адв.М. Л. Н..

                    Възлага на административният секретар да направи промените в партидата на адв.М. Л. Н., съобразявайки посочената дата на смъртта, отразена в приложения препис – извлечение от Акт за смърт.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                Председателят докладва:

    1.Постъпила е молба вх.№ 92/ 31.03.2021г. от адв.Т. М. Т. за вписване на промяна на адрес на кантора.

                    Адвокатският съвет единодушно

                   РЕШИ:

              Да се отразят промените в Регистъра на адвокатите в АК Русе. Възлага на длъжностното лице по вписванията –административния секретар  на АК-Русе да впише промените.

                     Решението не подлежи на обжалване.

  2.Постъпила е  молба вх. № 90/ 24.03.3021г. от адв.З. А. М.  за вписване на промяна на адрес на кантора.

                   Адвокатският съвет единодушно

                  РЕШИ:

             Да се отразят промените в Регистъра на адвокатите в АК Русе. Възлага на длъжностното лице по вписванията – административния секретар   АК-Русе да впише промените.

                    Решението не подлежи на обжалване.

             3.Постъпила е  молба от адвокат Я. П. с вх.№ 93/31.03.2021г. за издаване на препис – извлечение от Регистъра на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Русе на основание чл.62, ал.2 т.3 от ЗА. Същият му е необходим за представяне пред Окръжен съд гр.Русе.

           Адвокатският съвет единодушно

               РЕШИ:

          Да се издаде на адв.Я. П. препис – извлечение от Регистъра на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Русе съобразно изискванията на  чл.62, ал.2 т.3 от ЗА.

         Решението не подлежи на обжалване.

ПО ТОЧКА ТРЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – няма дисциплинарни преписки за доклад.

                  Адв.Златан Златанов влезе в залата в 14.05ч.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

                 1.Председателят докладва:

                    Постъпило е искане за определяне на особен представител по т.д. № 424/2020г. по описа на Окръжен съд Русе. Искането следва да се разгледа от АС предвид определения размер на възнаграждението и на основание решение на АС, съгласно което особени представители по дела с внесено възнаграждение над 3000 лева се определят от АС. В докладваното искане по т.д. № 424/ 2020г. е посочено, че възнаграждението е определено в размер на 3192 лева. Моля за предложения, като съобразим и Вътрешните правила за определяне на адвокати от РАК, вписани в НРПП за осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП.

                     Адв.М.Б.: С оглед размера на хонорара, предлагам да определим двама колеги, които да окажат правна защита и съдействие по посоченото търговско дело.

                  След съвещание и след проведено гласуване

Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                      Съветът взе  

                      РЕШЕНИЕ №36

                      По искане за определяне на особен представител по т.д. № 424/2020г. по описа на Окръжен съд Русе и с оглед размера на определената сума да бъдат определени за особени представители двама адвокати, вписани в Регистъра за особени представители от АК Русе, за оказване на правна защита и съдействие на   П. Т. П..

                      Адв.А.С.: Колеги, предлагам  бъде назначен за особен представител адв.Е. Т. С.. Колегата С. е с отлични познания в областта на Търговското право.

                     Адв.З.Р.: Колеги, предлагам  бъде назначен за особен представител и адв.Л. А. М..

               Няма постъпили други предложения, поради което Съветът пристъпи към гласуване на двете предложения анблок.

                     Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                     ПРОТИВ – няма

                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                     Съветът взе

                     РЕШЕНИЕ №37

                     По искане за определяне на особен представител по т.д. № 424/2020 г по описа на  Окръжен съд Русе определя за особени представители на П. Т. П.  – адв.Е. Т. С.  и адв.Л. А. М., вписани в Регистъра за особени представители от АК Русе.

            2.Адв.Г. Д.: Колеги, искам да направя предложение във връзка с Деня на българската Конституция и професионалния празник на юристите в България – 16.04.2021г. Предвид противоепидемичните мерки не би могло да се проведе организирано мероприятие, но в колегията ни членува все още адвокат Н. К. Б., който е доайен не само по възраст, но и по години адвокатска практика. От документите в досието му е видно, че през месец февруари 2021г. той има навършени 65 години адвокатски стаж. Предлагам да уважим това събитие като поднесем Поздравителен адрес на колегата Б., както и плакет на колегията. Вече имаме извършена подготвителна работа от С. С. за изготвяне на поздравителния адрес.

                     Адв.П. Г.: Предлагам като подарък да се добави и бутилка червено вино.

                     Адвокатският съвет единодушно

                     РЕШИ:

                     ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за поднасяне на Поздравителен адрес до адв. Н. К. Б. по случай Деня на българската Конституция. 

                      Възлага на адв.Г.Д. и С. С. да извършат необходимата организация.                  

                 3.Адв.А.С.: Предлагам на двете непълнолетни деца на починалия колега – адвокат М. Л. Н., да отпуснем еднократна финансова помощ. Считам, че имаме възможност за всяко дете тя да бъде в размер на 500 / петстотин / лева, а сумите да бъдат изплатени по сметка на С. И. Д.- майка и законен представител на Л. М.Н. и И. М.Н.  – наследници на адвокат М. Л. Н..

                 Гласували   ЗА—9– всички присъствали с право на глас

                      ПРОТИВ – няма

                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма

                      Съветът взе

                      РЕШЕНИЕ №38

                      Да се отпуснат по 500 / петстотин / лева еднократна финансова помощ на непълнолетните деца на починалия адвокат М. Л. Н.. Сумите да бъдат изплатени по сметка на С. И. Д.- майка и законен представител на Л. М. Н. и И. М. Н.  – наследници на адвокат М. Л. Н..

                     4.Адв.З. Р. – секретар на Адвокатския съвет докладва участието си и това на служителите от АК Русе в организираното от Висш адвокатски съвет  обучение на 19.03.2021г. в гр.Велико Търново, свързано с  прилагането на Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети.

                    Адв. Р. запозна членовете на съвета с указанията, изготвени от ВАС за работа с регистъра, чието обновяване предстои да се извърши до месец октомври 2021г. и свързаните с тази промяна организационни и технически изисквания.

                 Поради изчерпване на  дневния ред, заседанието на АС  бе закрито в 16.30 часа .

                                                                                Председател:/п/

                                                           Заместник-Председател :/п/

                                                                                     Секретар :/п/

                                                                                      Членове:/п/