Протокол на избирателната комисия от 13.04.2021 год.

П Р О Т О К О Л

                 Днес , 13.04.2021г в гр.Русе в 15.00 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател , КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ и БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ    членове .

Избирателната комисия констатира следното :

     С предложение  с в.х№ 1/29.03.2021г. адв.Вяра Драгнева Драгнева  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 29-30.05.2021г. да бъдат избрани адв.Милена Петрова Карачорова и адв.Димитър Кирилов Терзиев .

    С предложение  с в.х№ 2/29.03.2021г. адв.Милена Петрова Карачорова  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 29-30.05.2021г да бъде избрана адв.Румяна Иванова Костова .

   С предложение  с в.х№ 3/31.03.2021г. адв.Даниела Николова Кралева  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 29-30.05.2021г да бъде избрана адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова.

   С предложение  с в.х№ 4/31.03.2021г. адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предлага  за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 29-30.05.2021г да бъдат избрани : адв.Рена Енчева Стефанова, адв.Даниела Георгиева Иванова, адв.Златан Стоянов Златанов.

    С предложение  с в.х№ 5/01.04.2021г. адв.Ангел Йорданов Стефанов  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предлага  за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 29-30.05.2021г да бъдат избрани : адв.Мария Симеонова Ганева, адв.Елеонора Борисова Караиванова, адв.Елка Николова Дочева, адв.Ралица Иванова Христова.

     С предложение  с в.х№ 6/09.04.2021г. адв.Мария Симеонова Ганева   на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предлага  за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 29-30.05.2021г да бъдат избрани : адв.Николинка Христова Мянкова, адв.Ангел Йорданов Стефанов, адв.Красимира Александрова Кьорангелова- Нинова, Екатерина Василева Заякова, Катя Атанасова Бърдарова – Димова.

С предложение  с в.х№7/09.04.2021г. адв.Албена Филипова Енчева   на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предлага  за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 29-30.05.2021г да бъде избран: адв.Георги Недков Петров.

При съответното приложение на чл. 103 ал.2 от ЗА избирателната комисия реши :

          Приема за допустими и утвърждава следните кандидатури за делегати на Адвокатска колегия –гр.Русе за Общото събрание на адвокатите в страната на 29-30.05.2021г., а именно :

 • Адв.Милена Петрова Карачорова
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев
 • Адв.Румяна Иванова Костова
 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • Адв.Рена Енчева Стефанова
 • Адв.Даниела Георгиева Иванова
 • Адв.Златан Стоянов Златанов
 • Адв.Мария Симеонова Ганева
 • Адв.Елеонора Борисова Караиванова
 • Адв.Елка Николова Дочева
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Николинка Христова Мянкова
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов
 • Адв.Красимира Александрова Кьорангелова –Нинова
 • Адв.Екатерина Василева Заякова
 • Адв.Катя Атанасова Бърдарова- Димова
 • Адв.Георги Недков Петров

      На основание чл.103 ал.2 изр.2 от ЗА настоящото решение може да бъде обжалвано в тридневен срок от оповестяването му от всеки член на колегията пред Висшия адвокатски съвет.

        Текста на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

                                          Председател : /п/

                                                Членове :     1./п/

                                                                     2./п/